نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
احکام مربوط به حق بازرسی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

احکام مربوط به حق بازرسی بهداشت محیط


احکام مربوط به حق بازرسی بهداشت محیط

در سایت بهداشت محیط ایران


   آقای دکتر امین لو مشاور محترم وزیر و دبیر مجامع و شوراها و هیات امناء
     با سلام و احترام
     عطف به رونوشت درخواست مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ مدیران و کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای کشور د رخصوص عدم ذکر عناوین دو رشته مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای در مصوبات جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹  هیاتهای امناء وزارت متبوع٬ به استحضار می رساند مراتب فنی بودن دو رشته فوق و عنوان مهندسی آن پس از بررسیهای متعدد در مراجع ذیصلاح در نهایت طی نامه شماره ۳۰۰۹۲۰/۱۶/آ مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ معاونت محترم آموزشی و مدیر کل اعتبار بخشی٬ ارزیابی و دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت متبوع ابلاغ گردید.
     با توجه به اینکه فنی بودن بهداشت محیط و حرفه ای در وزارت متبوع سابقه ای دیرینه دارد و انجام پپروژه های متعدد آبرسانی٬ بهسازی محیط٬ کنترل عوامل زیان آور محیط و کار٬ تاسیسات بهداشتی٬‌ مهندسی فاکتورهای انسانی و ... در اقصی نقاط کشور گواه آن میباشد٬ مع الوصف عدم ذکر عناوین این دو رشته در ماده ۱۶ مصوبه فوق٬ آنان را از حق فنی که سالیان زیادیست به آن مبادرت می کنند و شرح وظایف سازمانی آنها موید آنست٬ محروم شده اند.
     لذا خواهشمند است دستور فرمایند اصلاحات لازم در مصوبه ۶۸۴ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ هیاتهای امناء ‌مبذول٬ تا شاغلین آن در ستاد مرکزی وزارت متبوع و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور از مزایای آن از تاریخ مقرر در مصوبه برخوردار گردند
************************************************
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: اعلام کنندگان تعارض اعلام کرده اند در خصوص پرداخت فوق العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط موضوع تصویب نامه شماره 11615/ت26734هـ-21/6/1383 با لحاظ حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری آراء معارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900066441 با موضوع دادخواست آقای محمد دانه زن به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده 11 الحاقی به مصوبه شماره 11615/ت26734هـ-21/6/1383 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9109970900400693-22/3/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط کار در اجرای تصویب نامه شماره 11615/ت26734هـ-21/6/1383 هیأت وزیران موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 با این توضیح که تا تاریخ 16/8/1386 در پست سازمانی کارشناس مسؤول بهداشت محیط کار اشتغال داشته و از مزایای آن بهره مند بوده، اما از تاریخ
مذکور به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر از توابع اردبیل منصوب و فوق العاده سختی محیط کار را قطع کرده اند، ناچار به اردبیل اعادهو به موجب ابلاغیه شماره 31213/8- 14/7/1388 از شهرستان نیر منتقل و بر اساس حکم کارگزینی شماره 13652/8/پ- 29/7/1388 مجدداً در پست سازمانی کارشناس بهداشت محیط اشتغال یافته اما از برقراری مجدد فوق العاده مربوط خودداری کرده اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که نامبرده در پست کارشناس بهداشت محیط بعداز اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) اشتغال یافته و به موجب ماده 127 آن کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در قانون جدید فوق العاده مذکور پیش بینی نشده است. علی هذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900006203 با موضوع دادخواست خانم رقیه عطرخانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده 11 الحاقی به مصوبه شماره 11615/ت26734هـ-21/6/1383 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9109970900901990- 3/7/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحطه لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت به شماره 1974-12/4/1391 دفتر شعبه نهم نظر به این که شاکی به موجب ابلاغ کارگزینی منعکس در پرونده دارای پست سازمانی مربی (کارشناس بهداشت محیط) است و به موجب مصوبه شماره 2334/32556هـ- 21/5/1384 هیأت وزیران فوق العاده سختی شرایط کار و فوق العاده جذب به کارشناسان بهداشت محیط تعلق می گیرد، بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 14 و 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت مزایای قانونی از تاریخ استحقاق تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/2429 باموضوع دادخواست خانم نسرین حسن پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده 11 الحاقی به مصوبه شماره 11615/ت26734هـ-21/6/1383 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 362- 29/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم نسرین حسن پور اعتراض به قطع فوق العاده جذب کارشناس بهداشت محیط موضوع تصویب نامه 11615/ت26734هـ-21/6/1383 هیأت وزیران و برقراری مجدد فوق العاده مذکور از تیر ماه سال 1388 است. با عنایت به مفاد دادخواست و تصویر حکم کارگزینی ضمیمه دادخواست مبنی بر این که پست سازمانی شاکی کارشناس بهداشت محیط است و نظر به این که به موجب مواد 8 و 1 آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره 11615/ت26734هـ- 21/6/1383 مصوب هیأت وزیران «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به صرف شاغل و دارا بودن پست بازرسی کار و کارشناسان بهداشت کار مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می باشند» و همچنین برابر ماده 10 آیین نامه مذکور « کارشناس بهداشت حرفه ای مندرج در قانون کار مصوب 1369 همان کارشناس بهداشت موضوع این آیین نامه است و نیز وفق ماده 11 الحاقی به آیین نامه مارالذکر مصوب 11/5/1384 هیأت وزیران «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده 9 آیین نامه موصوف از تاریخ 1/5/1384 مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد 6 و 7 این آیین نامه می شوند و ذکر دارا بودن کارت ویژه بازرسی و اشتغال به امر بازرسی جهت بهره مندی از فوق العاده جذب مصوبه مبحوث عنه مقید در لایحه جوابیه طرف شکایت منصرف از شرایط مصرح در ماده 9 مصوبه 11615/ت26734هـ- 21/6/1383 هیأت وزیران و ماده 11 الحاقی به مصوبه اخیرالذکر مصوب 11/5/1384 است. بنابه مراتب فوق رأی به وارد دانستن شکایت مطروح مبنی بر برقراریفوق العاده جذب موضوع مصوبه 11615/ت26734هـ- 21/6/1383 هیأت وزیران و ماده 11 الحاقی به مصوبه مزبور مصوب 11/5/1384 از تاریخ استحقاق قانونی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900001721 با موضوع دادخواست آقای جابر یگانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده 11 الحاقی به مصوبه شماره 11615/ت26734هـ-21/6/1383 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9009970900203231-17/12/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
شکایت آقای جابر یگانه به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی به خواسته رسیدگی و صدور حکم به پرداخت فوق العاده جذب و سختی شرایط محیط کار بهداشت محیط بیمارستان از تاریخ 1/5/1384 با توجه به پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره 200092 وارد به نظر نمی رسد، زیرا از جمله شرایط برخورداری فوق العاده جذب و سختی شرایط کار بهداشت محیط موضوع ماده 11 آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تصویب نامه شماره 11615/ت26734هـ- 21/6/1383 داشتن کارت ویژه بازرسی است که حسب الاقرار شاکی و در دادخواست تقدیمی وی فاقد آن است بنابراین شرایط لازم جهت برخورداری از فوق العاده مزبور را نداشته لذا تضییع حقی از این جهت نسبت به شاکی محرز نبوده شکایت غیر وارد تشحیص به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900038434 با موضوع دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده 11 الحاقی به مصوبه شماره 11615/ت26734هـ- 21/6/1383 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9109970900200844- 18/5/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به خواسته مطالبه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار با توجه به محتویات پرونده وپاسخ واصله مبنی بر این که « وفق ماده 2 مصوبه شماره 11615/ت26734هـ- 21/6/1383 هیأت وزیران انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار منوط به تصویب هیأت مربوط و طی دوره آموزشی بوده و طبق ماده 10 قانون کار این گونه کارشناسان باید دارای کارت بازرسی ویژه باشند و چنانچه کاردان یاکارشناس بهداشت محیط، بازرس بهداشت محیط محسوب نشود پرداخت فوق العاده های مورد درخواست موجه به نظر می رسد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که ماده 11 الحاقی 9/5/1384 به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت موضوع تصویب نامه شماره 23434/ت32556هـ- 11/5/1384 هیأت ویران به استناد ماده 97 قانون کار مصوب سال 1369 بند «خ» ماده 39 قانون استخدام کشوری و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 صادر شده است تا کارشناسان بهداشت محیط، شاغل در وزارت بهداشت و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمان بهداشت محیط و با رعایت ماده 9 آیین نامه مصوبه 1383 که « بار مالی لازم از محل صرفه جویی های وزارتخانه های بهداشت و کار و امور اجتماعی تامین خواهد شد» شامل این آیین نامه می شود. علی هذا مقصود از الحاق ماده 11 به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت انجام کار بازرسی از مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی و اماکن عمومی و فعالیت در خارج از اداره است که برابر ماده 100 قانون کار برای شناسایی و مصون از تعرض برای افراد کارت ویژه بازرسی صادر می شود، بنابراین چون فوق العاده های مذکور شامل کارشناسان بهداشت محیط که فاقد کارت ویژه بازرسی بوده و مسؤولیت بازرسی و کار در خارج از اداره ندارند نمی شود و نامبرده هم واجد شرایط نبوده خواسته موجه نیست. لذا به رد شکایت شاکی حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900097729 با موضوع دادخواست آقای سیدابوالفضل جلالی کاشانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده موضوع ماده 11 الحاقی به مصوبه شماره 11615/ت26734هـ- 21/6/1383 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 9109970900303327- 30/10/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به اینکه طبق ماده 11 الحاقی هیأت وزیران به آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویب نامه مصوبه شماره 23434/ت32556هـ- 21/5/1384 مقرر شده است که به کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و رعایت ماده 9 آیین نامه از 1/5/1384 فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در ماده 6 و 7 آیین نامه پرداخت شود و در ماده 11 الحاقی موصوف شرط دیگری از قبیل داشتن کارت بازرسی قید نشده است و با عنایت به اشتغال شاکی در پست کارشناس بهداشت محیط و این که طرف شکایت در خصوص عدم تحقق شرط رعایت ماده 9 آیین نامه مناقشه ای نکرده است، بنابراین به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به برقراری فوق العاده موصوف در حق شاکی از 1/11/1387 حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده 65 و تبصره های آن و ماده 66 که حقوق ثابت تلقی می گردد، در 10 بند فوق العاده هایی به کارمندان قابل پرداخت می باشد و در ماده 127 قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام وخاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد لغو شده است، بنابراین با حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388، پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار موضوع آیین نامه شماره 11615/ت26734هـ- 21/6/1383 هیأت وزیران و اصلاح بعدی آن مصوب هیأت وزیران، وجاهت قانونی ندارد و رأی شماره 9109970900400693-22/3/1391 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استدلال یاد شده بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابهلازم الاتباع است./ 

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط، منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست.

بر اساس گردش کار این پرونده خواهان‌ها به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که در خصوص الزام سازمان متبوع به پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده‌اند.

رای شماره‌های ۹۶-۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولا: رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۳۴۲ - ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۱، به لحاظ این که در خصوص خواسته شاکی که ناظر بر پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار در قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد و متضمن حکمی نیست، از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است.

ثانیا: مطابق ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه - ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۳ هیأت وزیران، مقرر شده است که «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته، به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ این آیین‌نامه از تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۷ و ۶ این آیین‌نامه می‌شوند».

نظر به این که در این ماده از مصوبه، پرداخت فوق‌العاده به داشتن کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار موکول نشده است و کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای برای انجام بازرسی اعلام شده است؛ بنابراین پرداخت فوق‌العاده مورد نظر شکات که از کارشناسان بهداشت محیط هستند به وجود یا عدم وجود کارت ویژه بستگی ندارد. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر می‌باشد و بر پرداخت فوق‌العاده مذکور تا تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸و زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار (رأی شماره‌های ۱۱۳-۹۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۲۵/۱/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۱۱۳-۹۴

کلاسه پرونده : ۹۱/۷۱۸-۹۳/۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ۲- آقای محمد دانه زن ۳- آقای حسن علی یاری به وکالت از آقای جابر یگانه

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : اعلام‌کنندگان تعارض اعلام کرده‌اند در خصوص پرداخت فوق‌العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ با لحاظ حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری آراء معارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرون-ده شم-اره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۴۴۱ با موضوع دادخواست آقای محمد دانه‌زن به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه- -۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳-۲۲/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط کار در اجرای تصویب نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ- ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ با این توضیح که تا تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ در پست سازمانی کارشناس مسؤول بهداشت محیط کار اشتغال داشته و از مزایای آن بهره‌مند بوده، اما از تاریخ مذکور به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیر از توابع اردبیل منصوب و فوق‌العاده سختی محیط کار را قطع کرده‌اند، ناچار به اردبیل اعاده و به موجب ابلاغیه شماره ۳۱۲۱۳/۸ - ۱۴/۷/۱۳۸۸ از شهرستان نیر منتقل و بر اساس حکم کارگزینی شماره ۱۳۶۵۲/۸/پ - ۲۹/۷/۱۳۸۸ مجدداً در پست سازمانی کارشناس بهداشت محیط اشتغال یافته اما از برقراری مجدد فوق‌العاده مربوط خودداری کرده‌اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که نامبرده در پست کارشناس بهداشت محیط بعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) اشتغال یافته و به موجب ماده ۱۲۷ آن کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده و در قانون جدید فوق‌العاده مذکور پیش‌بینی نشده است. علی‌هذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۰۳ با موضوع دادخواست خانم رقیه عطرخانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ -۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۹۰- ۳/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه ثبت به شماره ۱۹۷۴-۱۲/۴/۱۳۹۱ دفتر شعبه نهم نظر به این که شاکی به موجب ابلاغ کارگزینی منعکس در پرونده دارای پست سازمانی مربی (کارشناس بهداشت محیط) است و به موجب مصوبه شماره ۲۳۳۴/۳۲۵۵۶ه- - ۲۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران فوق‌العاده سختی شرایط کار و فوق‌العاده جذب به کارشناسان بهداشت محیط تعلق می‌گیرد، بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۴ و ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای قانونی از تاریخ استحقاق تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۲۴۲۹ باموضوع دادخواست خانم نسرین حسن‌پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۳۶۲- ۲۹/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم نسرین حسن‌پور اعتراض به قطع فوق‌العاده جذب کارشناس بهداشت محیط موضوع تصویب‌نامه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و برقراری مجدد فوق‌العاده مذکور از تیر ماه سال ۱۳۸۸ است. با عنایت به مفاد دادخواست و تصویر حکم کارگزینی ضمیمه دادخواست مبنی بر این که پست سازمانی شاکی کارشناس بهداشت محیط است و نظر به این که به موجب مواد ۸ و ۱ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ مصوب هیأت وزیران «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به صرف شاغل و دارا بودن پست بازرسی کار و کارشناسان بهداشت کار مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌باشند» و همچنین برابر ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور «کارشناس بهداشت حرفه‌ای مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ همان کارشناس بهداشت موضوع این آیین‌نامه است و نیز وفق ماده ۱۱ الحاقی به آیین‌نامه مارالذکر مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه موصوف از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۶ و ۷ این آیین‌نامه می‌شوند و ذکر دارا بودن کارت ویژه بازرسی و اشتغال به امر بازرسی جهت بهره‌مندی از فوق‌العاده جذب مصوبه مبحوث‌عنه مقید در لایحه جوابیه طرف شکایت منصرف از شرایط مصرح در ماده ۹ مصوبه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه اخیرالذکر مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ است. بنابه مراتب فوق رأی به وارد دانستن شکایت مطروح مبنی بر برقراری فوق‌العاده جذب موضوع مصوبه ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه مزبور مصوب ۱۱/۵/۱۳۸۴ از تاریخ استحقاق قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای جابر یگانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه- -۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۲۳۱- ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

شکایت آقای جابر یگانه به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی به خواسته رسیدگی و صدور حکم به پرداخت فوق‌العاده جذب و سختی شرایط محیط کار بهداشت محیط بیمارستان از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ با توجه به پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۰۰۰۹۲ وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا از جمله شرایط برخورداری فوق‌العاده جذب و سختی شرایط کار بهداشت محیط موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ داشتن کارت ویژه بازرسی است که حسب‌الاقرار شاکی و در دادخواست تقدیمی وی فاقد آن است بنابراین شرایط لازم جهت برخورداری از فوق‌العاده مزبور را نداشته لذا تضییع حقی از این جهت نسبت به شاکی محرز نبوده شکایت غیروارد تشخیص به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۴۳۴ با موضوع دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه- - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۴- ۱۸/۵/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست خانم لیلا ایرانشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به خواسته مطالبه فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار با توجه به محتویات پرونده وپاسخ واصله مبنی بر این که «وفق ماده ۲ مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه- - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران انتصاب در سمت بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار منوط به تصویب هیأت مربوط و طی دوره آموزشی بوده و طبق ماده ۱۰ قانون کار این گونه کارشناسان باید دارای کارت بازرسی ویژه باشند و چنانچه کاردان یا کارشناس بهداشت محیط، بازرس بهداشت محیط محسوب نشود پرداخت فوق‌العاده های مورد درخواست موجه به نظر می‌رسد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که ماده ۱۱ الحاقی ۹/۵/۱۳۸۴ به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶ه- - ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بند «خ» ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ صادر شده است تا کارشناسان بهداشت محیط، شاغل در وزارت بهداشت و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمان بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه مصوبه ۱۳۸۳ که «بار مالی لازم از محل صرفه‌جویی‌های وزارتخانه‌های بهداشت و کار و امور اجتماعی تأمین خواهد شد» شامل این آیین‌نامه می‌شود. علی‌هذا مقصود از الحاق ماده ۱۱ به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت انجام کار بازرسی از مراکز تهیه، تولید، نگهداری، توزیع و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی و اماکن عمومی و فعالیت در خارج از اداره است که برابر ماده ۱۰۰ قانون کار برای شناسایی و مصون از تعرض برای افراد کارت ویژه بازرسی صادر می‌شود، بنابراین چون فوق‌العاده‌های مذکور شامل کارشناسان بهداشت محیط که فاقد کارت ویژه بازرسی بوده و مسؤولیت بازرسی و کار در خارج از اداره ندارند نمی‌شود و نامبرده هم واجد شرایط نبوده خواسته موجه نیست. لذا به رد شکایت شاکی حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۷۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدابوالفضل جلالی‌کاشانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده موضوع ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۳۲۷- ۳۰/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به اینکه طبق ماده ۱۱ الحاقی هیأت وزیران به آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویب نامه مصوبه شماره ۲۳۴۳۴/ت۳۲۵۵۶ه- - ۲۱/۵/۱۳۸۴ مقرر شده است که به کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای وابسته به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و رعایت ماده ۹ آیین‌نامه از ۱/۵/۱۳۸۴ فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه پرداخت شود و در ماده ۱۱ الحاقی موصوف شرط دیگری از قبیل داشتن کارت بازرسی قید نشده است و با عنایت به اشتغال شاکی در پست کارشناس بهداشت محیط و این که طرف شکایت در خصوص عدم تحقق شرط رعایت ماده ۹ آیین‌نامه مناقشه‌ای نکرده است، بنابراین به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به برقراری فوق‌العاده موصوف در حق شاکی از ۱/۱۱/۱۳۸۷ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می‌گردد، در ۱۰ بند فوق‌العاده‌هایی به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد و در ماده ۱۲۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد لغو شده است، بنابراین با حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار موضوع آیین‌نامه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴هـ - ۲۱/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و اصلاح بعدی آن مصوب هیأت وزیران، وجاهت قانونی ندارد و رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۹۳- ۲۲/۳/۱۳۹۱ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استدلال یاد شده بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)