نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اندازه گیری استرپتوکوک مدفوعی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری استرپتوکوک مدفوعی

اندازه گیری استرپتوکوک مدفوعی

نسبت  fc/fs   اگر بیشتر از 4.4 باشد ، منبع آلودگی انسانی است ، اگر کمتر از 0.7 باشد حیوانی است. اگر 0.6 باشد آلودگی اردک ، 0.4 باشد گوسفند و مرغ  ، 0.2  گاو  ، 0.1  بوقلمون می باشد.بین 0.7 تا 4.4 حیوانی و انسانی است. 0.7 تا   4.4  سورس آلودگی گرایش به حیوانی دارد . 2.2 تا 4.4 گرایش به انسانی دارد.

محیط های کشت

محیط کشت آزید دکستروز براث

محیط PSE آگار

آبگوشت NaCl 6,5  درصد

محیط کشت آزاید دکسترویز براس و حاوی سدیم آزایت  می باشد.

روش آزمایش:

تست احتمالی:

الف) 3 یا 5 سری رقت 10، 1 و 0.1 میلی لیتری از نمونه به هر یک از لوله های آزمایش محتوی محیط آزید دکستروز براث اضافه می کنیم.

ب) برای لوله های آزمایش که 10 میلی از نمونه ریخته می شود باید غلظت محیط کشت دو برابر باشد.

ج) لوله های محتوی محیط کشت و نمونه را در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت قرار داده اگر کدورت در انتهای 24 ساعت مشاهده شد لوله را برداشته و برای آزمایش تاییدی بکار می بریم. در صورت عدم مشاهده کدورت مجددا 24 ساعت دیگر لوله های آزمایش محتوی محیط کشت و نمونه را گرماگذاری می نماییم.

تست تاییدی:

تمام لوله های آزمایش محتوی آزید دکستروز براث که پس از 24 تا 48 ساعت داخل انکوباتور کدورت در آنها مشاهده می شود وارد تست تاییدی می گردند:

الف) به کمک آنس، از لوله های آزمایش که در تست احتمالی مثبت شده اند نمونه برداشته و روی محیط PSE آگار کشت می دهیم.

ب) پلیت را  به صورت وارونه در انکوباتور در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت قرار می دهیم.

ج) وجود کلنی های سیاه مایل به قهوه ای را می توان به محیط Brain Heart Infusion Broth که حاوی 5/6 درصد NaCl است منتقل کرد . رشد در 45 درجه سانتیگراد روی این محیط کشت مشخص کننده آن است که کلنی ها متعلق به کوکسی های روده ای هستند.

 مرحله تکمیلی (تست کاتالاز)

باکتری ها در اثر تنفس هوازی موادی سمی مانند پروکسید هیدروژن و یون سوپر اکساید تولید می کنند که توسط آنزیم هایی از بین می روند . برای تجزیه پراکسید هیدروژن باکتری ها از آنزیم کاتالاز استفاده می کنند.در باکتری های بی هوازی که آنزیم کاتالاز ندارند این ماده سمی سلول را از بین می برد.

برای انجام کاتالاز تست مقداری از کلنی را برداشته روی لام ریخته (یک قطره) آب اکسیژنه 3 درصد می ریزیم ، اگر باکتری کاتالاز داشته باشد اکسیژن به صورت حباب خارج می شود .(کف می کند)

استرپتوکوک ß منفی               ،           استافیلوکوک ß مثبت

مرحله آخر رنگ آمیزی گرم  می باشد که برای تشخیص استرپتوکوک زنجیره ای و کروی می باشد.


برای گرم ، از محیط کشت مایع استفاده می کنیم تا به شکل سلول های کروی زنجیره ای مشاهده شوند. اگر از محیط جامد برداریم به صورت استاف یا خوشه ای دیده می شوند.
روش آزمایش استرپتوکوک مدفوعی

یک سری از لوله های دارای ۱۰ میلی لیتر محیط آزایددکستروزبرات تهیه شود. در لوله اول ۱ میلی لیتر و در لوله های بعدی به ترتیب 0.1 میلی لیتر و 0.01 و … ریخته شود. نسبت رقت به آلودگی نمونه بستگی به آلودگی نمونه دارد. لوله های را در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد قرار داده شود. بعد از ۲۴ ساعت لوله ها را از جهت داشتن کدورت بررسی شود. در صورت عدم مشاهده کدورت مجددا آنها را در انکوباتو قرار دهید و پس از ۲۴ ساعت دیگر آنها را بررسی کنید.
جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.     
(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)