نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه خانه فاضلاب زندان یزد - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه خانه فاضلاب زندان یزد


تصفیه خانه فاضلاب زندان

مقدمه

انواع فاضلاب:
صنعتی: خواص آن بستگی به نوع صنعت دارد. فرآیند تصفیه بسیار متغیر میباشد. بسیاری از فرآیندهای مورد استفاده جهت تصفیه فاضلاب شهری در مورد فاضلاب صنعتی نیز استفاده میشود.

شهری: حاوی آلاینده های بسیاری است. ترکیب فاضلاب با فصل ممکن است تغییر کند که ناشی از استفاده مختلف آب میباشد.


مهم ترین اجزای تشکیل دهنده فاضلاب
جامدات معلق: عمدتا شامل پسماندهای غذایی، فضولات بدن انسان، کاغذ، پارچه و ذرات خاک میباشد.
مواد آلی فاضلاب : عمدتا شامل پروتئینها (40 تا 60 درصد)، کربوهیدراتها (25 تا 50 درصد) و لیپیدها (تقریبا 10درصد(
عوامل بیماریزا: انواع عوامل بیماریزا با منشأ آبی یافت میشوند که شامل باکتریها، ویروسها، پرتوزوآ و انگلها می باشند.

سیستم های تصفیه فاضلاب شهری
تصفیه اولیه - تصفیه ثانویه - تصفیه ثالث

تصفیه اولیه:
هدف جداسازی مواد جامد از فاضلاب ورودی و جدا کردن نخاله های بزرگ توسط غربالها و یا خرد کردن آنها با تجهیزات خرد کننده، جداسازی جامدهای معدنی در کانالهای دانه گیر و بیشتر جامدات معلق آلی با ته نشینی، جداسازی تقریبا نیمی از جامدات معلق که تقریبا %30 BODکل فاضلاب ورودی را تشکیل میدهند.


طراحی تصفیه اولیه:
1. غربال کردن یا آشغالگیری:
حذف جامدات درشت از فاضلاب، غربالهای درشت از میله های عمودی به فاصله 1 سانتیمتر از یکدیگر و غربالهای ریز از سیمهای بافته شده و یا صفحات سوراخدار تشکیل شده اند. مقدار جامدات حذف شده در غربال کردن به اندازه روزنه های غربال بستگی دارد. دفع در محل دفن بهداشتی زباله، خرد کردن و بازگردانیدن به جریان فاضلاب، خاکسترسازی متداولترین عملیات دفع جهت جامدات غربال شده به شمار میرود.

2. خرد کردن:

مواد غربال شده گاهی پس از خرد کردن به جریان فاضلاب باز میگردانند. خرد کننده معمولاً جامدات درشت را تا اندازه تقریبی 8 میلیمتر خرد میکند و به فاضلاب بر میگرداند. دستگاه های خرد کننده باید جلوتر از دستگاههای پمپاژ قرار بگیرند.

3.شن گیری یا حذف دانه :

دانه یا grit شامل گونه ها و انواع مختلفی مانند جامدات معدنی شامل نخاله ها، شن، گل و لای، پوسته تخم مرغ، شیشه و خرده فلز و یا ترکیبات آلی سنگین تر و بزرگتر مانند تکه های استخوان، دانه ها و تفاله های چای و قهوه می باشد. از یک میلیون متر مکعب فاضلاب 15 متر مکعب دانه جدا میشود. دانه های دارای مواد آلی یا در محل دفن بهداشتی دفع میشوند و یا همراه با مواد غربال شده سوزانده و سپس دفع میشوند.

4. اندازه گیری جریان :

دانستن شدتهای هیدرولیکی جریان برای عملکرد بسیاری از رآکتورها در واحد تصفیه فاضلاب ضروری میباشد. اندازه گیری شدت جریان جهت تخمین ظرفیت مورد نیاز در آینده لازم میباشد.

5. ته نشین سازی مقدماتی :

عملیات واحدی است که برای تغلیظ و جداسازی جامدات آلی معلق از فاضلاب طراحی میشود. زمانی که تصفیه اولیه کافی تلقی میشود ته نشین سازی مقدماتی مهم ترین قسمت واحد تصفیه میباشد. عملکرد این بخش جهت کاهش بار آلودگی وارد شونده به جریانهای طبیعی آب بسیار حساس میباشد. این عمل بدون افزایش منعقد کننده های شیمیایی و اختلاط مکانیکی و یا عملیات لخته سازی میباشد. مواد آلی اندکی از آب سنگین ترند و ته نشین میشوند و مواد سبکتر مانند روغنها در سطح فاضلاب شناور میشوند. جداسازی کف توسط لجن روب و جداسازی مواد شناور توسط یک سرریز کف انجام می گیرد. ته نشین سازهای اولیه یا به شکل مخازن مستطیل بلند و یا مخازن استوانه ای میباشند.

تصفیه ثانویه سیستم های تصفیه فاضلاب شهری:
تبدیل بیولوژیکی مواد آلی کلوئیدی و محلول به جرم زنده که بعداً بوسیله ته نشین سازی جدا میشود. تماس بین میکروارگانیسم ها و مواد آلی در اثر معلق بودن جرم زنده در فاضلاب و یا عبور فاضلاب از سطح جرم زنده چسبیده به سطوح جامد معروفترین سیستم جرم زنده معلق لجن فعال میباشد. جرم زنده تولید شده توسط کاتابولیسم خودخوری و یا سایر میکروارگانیسم ها قابل تجزیه میباشد.

معمولاً تصفیه بیشتر لجن ثانوی توسط فرآیندها بیولوژیکی بیهوازی صورت میگیرد. محصولات نهایی گازی شکل، متان، دی اکسید کربن و مایعات و جامدات بی اثر تولید میشوند. متان دارای ارزش حرارتی است. مایعات با غلظتهای بالای ترکیبات آلی به واحد تصفیه بازگردانده میشوند. جامدات با مقدار زیادی از ترکیبات معدنی بعنوان تنظیم کننده مواد خاک و یا کود در زمینهای کشاورزی مصرف میشوند. بقیه جامدات را با سوزاندن و دفن بهداشتی دفع میکنند.

گاهی تصفیه اولیه و ثانویه همراه با هم انجام میشود. فاضلاب در حوضچه های اکسیداسیون ریخته میشود و فاضلاب در سطح بطور هوازی و در عمق به صورت غیرهوازی تجزیه میشود. در سیستم لاگون هوادهی شده، اکسیژن در اثر هوادهی مکانیکی تأمین میشود و تجزیه در کل عمق برکه بصورت هوازی میباشد. در اغلب موارد تصفیه ثانویه جهت دستیابی به استانداردهای جریان خروجی کافی میباشد.


طراحی تصفیه ثانویه:
جریان خروجی از تصفیه اولیه هنوز دارای 40 تا 50 درصد از مواد جامدمعلق و تقریباً تمام موادآلی و معدنی محلول اولیه میباشد. جهت حذف مواد آلی در تصفیه ثانویه از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی استفاده میشود. در تصفیه بیولوژیکی مواد آلی فاضلاب بعنوان غذا توسط میکروارگانیسم ها مصرف شده و به سلولهای بیولوژیکی یا جرم زنده تبدیل میشود. ارگانیسم هایی که در سیستمهای آبهای شیرین طبیعی به تجزیه مواد آلی میپردازند. ارگانیسم های دخالت کننده در تصفیه فاضلاب میباشند. جداسازی جرم زنده تازه تولید شده از فاضلاب جهت تکمیل فرایند تصفیه ضروری میباشد.
لجن فعال
یک سیستم کشت میکروبی معلق است که از اوایل قرن بیستم توجه و استفاده میشود. لجن ته نشین شده حاوی میکروارگانیسم های زنده و فعال میباشد و بهمین سبب لجن فعال نامیده میشود. لجن فعال از نوع کشت میکروبی معلق با لجن بازگشتی میباشد و بصورت اختلاط کامل یا جریان لوله ای میباشد. فرآیند هوازی است و اکسیژن بوسیله تزریق هوا تأمین میشود.

هوادهی لجن فعال
در فرآیند لجن فعال سرعت مصرف اکسیژن همیشه از سرعت جایگزینی طبیعی آن بیشتر است. اکسیژن بطور مصنوعی در اثر هوادهی مایع مخلوط در رآکتور بیولوژیکی تأمین میشود. سرعت مصرف اکسیژن تابعی از خواص فاضلاب و رآکتور میباشد. تکنیکهای هوادهی عبارتنداز: پخش کننده های هوا (دیفیوزر) برای تزریق هوای فشرده و همزنهای مکانیکی برای اختلاط شدید جهت توزیع هوا در مایع و استفاده از هوای پخش شده در سیستمهای جریان لوله ای و هواده های مکانیکی در سیستم های کاملاً مخلوط شده اند.

برکه ها و لاگونها
در برکه ها که معمولاً کم عمق هستند، فاضلاب برای مدت نسبتاً طولانی جهت فرآیند پالایش طبیعی و رسیدن به تصفیه مطلوب نگه داشته میشود. در برکه ها حداقل قسمتی از سیستم باید هوازی باشد. لاگونها حوضچه هایی هستند که اکسیژن آنها از طریق هوادهی مصنوعی تأمین میشود. لاگونها معمولاً اختیاری هستند و جامدات در قسمت کف ته نشین میشود و به شکل بیهوازی تجزیه میشوند. برکه ها و لاگونهای اختیاری رآکتورهای کاملاً بهم خورده، بدون جریان بازگشتی جرم زنده هستند و جامدات فاضلاب در نزدیکی محل ورود جریان ته نشین میشوند.

گندزدایی جریانهای خروجی
ضرورتا در مواردی که در بخشهایی از جریان خروجی ممکن است با انسان تماس یابد، انجام داده میشود. فرآیندهای گندزدا مشابه با فرآیندهای گندزدایی در مورد آب آشامیدنی میباشد. اکسید کننده های شیمیایی مؤثرترین مواد گندزدا جهت فاضلاب میباشند. پرمصرف ترین گندزدا کلر میباشد. با وجود اینکه کلر با اجزای مشخصی در فاضلاب ترکیب شده و ایجاد ترکیب هالوفرم می نماید بیش از سایر مواد گندزدا بمصرف میرسد.
تصفیه و دفع لجن:
جامدات غلیظ جدا شده از فاضلاب دارای مواد زیان آور بسیاری میباشند و باید به نحو مناسبی دفع شوند. تجهیزات دفن لجن 40 تا 60 درصد هزینه ساخت واحدهای تصفیه فاضلاب را به خود اختصاص میدهد. در مرحله اول باید کمیت و ماهیت لجن با توجه به خواص فاضلاب،ماهیت و بازدهی فرآیندهای تصفیه مشخص شود. معمولاً 70 درصد لجن را مواد آلی تشکیل میدهد. این عمل جهت کاهش حجم لجن میباشد و در نهایت لجن به شکل مایع و یا نیمه جامد باقی میماند.

تغلیظ لجن : با استفاده از روشهای زیر صورت میگیرد :
روشهای مکانیکی
فیلتراسیون خلاء
استفاده از سانتریفوژ
کاهش حجم به کمک تغلیظ ثقلی که معمولاً غلظت را دو برابر کرده و حجم را نصف میکند.
شناور سازی

هضم لجن مهم ترین روش تثبیت لجن غلیظ شده تجزیه بیولوژیکی میباشد. درفرآیند هضم، جامدات تبدیل به محصولات نهایی غیرسلولی میشوند. هضم لجن باعث کاهش حجم لجن تغلیظ شده و خنثی سازی جامدات باقی مانده میشود. هضم میتواند به دو صورت هوازی و غیرهوازی صورت پذیرد.

دفع لجن
با استفاده از روشهای زیر صورت میگیرد :
خشک کردن
خاکسترسازی
تخلیه لجن در زمین با رعایت معیارهای بهداشتی
تخلیه لجن در خاکها به عنوان کود

تصفیه ثالت
شامل جداسازی بهتر مواد جامد معلق و حذف مواد مغذی میباشد. از فیلتراسیون جهت جداسازی جامدات معلق استفاده میشود. حذف ترکیبات فسفر و نیتروژن بوسیله مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام میشود .


تصفیه ثالث یا تصفیه پیشرفته فاضلاب:
هرگاه کیفیت جریان خروجی از تصفیه ثانویه منطبق با استانداردهای جریان خروجی نباشد. تصفیه ثالث شامل حذف ترکیبات نیتروژن و فسفر، مواد مغذی رشد گیاهی، جامدات معلق اضافی، نمکهای معدنی محلول و مواد آلی مقاوم ممکن است باشد. مهم ترین مواد مغذی معمولاً در برگیرنده ترکیبات نیتروژن و فسفر میباشند.

حذف نیتروژن
نیتروژن آمونیاکی، احیاء شده ترین ترکیب نیتروژن یافت شونده در فاضلابها است.

متداول ترین فرآیندها جهت جداسازی آمونیاک:

1.حذف آمونیاک به روش هوادهی
2. نیتریفیکاسیون- دی نیتریفیکاسیون بیولوژیکی

حذف فسفر
فسفر جزیی جدایی ناپذیر از فاضلاب شهری است. بطور متوسط در حدود 10 میلی گرم بر لیتر میباشد. بیشتر به شکل پلی فسفاتها و ارتوفسفاتها هستند. روش اصلی جداسازی فسفر ترسیب شیمیایی میباشد. در این روش در pH های اندکی اسیدی ارتوفسفاتها با کاتیونهای آهن یا آلومینیوم سه ظرفیتی واکنش داده و ایجاد رسوب می نمایند.

 

 

روشهای جدید در تصفیه فاضلاب ( SBR, UASB,….. ) :

واحد SBR
واحد SBR از یک رآکتور پر و خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل صورت میگیرد و علاوه بر آن هوادهی و ته نشینی که بعد از مرحله واکنش میباشد، در یک تانک انجام میشود. در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب 5 مرحله ای که در ادامه می آید، بصورت متوالی انجام میشود.
1. پرشدن،
2. واکنش هوادهی،
3. ته نشینی،
4. تخلیه ،
5. آزاد.
در طی مرحله پرشدن، فاضلاب به سیستم وارد میشود. در طی فرآیند پر شدن سطح مایع موجود در رآکتور از 75درصد در انتهای مرحله آزاد به  100درصد میرسد. در خلال پرشدن، محتویات رآکتور در حال مخلوط شدن و یا مخلوط و هوادهی شدن توامان هستند تا به واکنشهای بیولوژیکی در حال انجام در داخل راکتور سرعت ببخشند.
در طی فرآیند واکنش، واکنشهای آلی تحت شرایط کنترل شده محیطی بر روی مواد آلی موجود در فاضلاب انجام میشود.
در طی فرآیند ته نشینی، مواد جامد تحت شرایط سکون شروع به ته نشینی میکنند و نتیجه آن پساب تصفیه شده ایست که آماده تخلیه از سیستم SBR است.
پساب تصفیه شده در طی مرحله تخلیه از سیستم خارج میشود. برای تخلیه پساب تصفیه شده از مکانیزمهای متعددی از جمله دریچه های سرریز میتوان استفاده نمود.

مرحله آزاد در یک سیستم SBR که از چند تانک استفاده میکند، زمان لازم را برای پرشدن یک تانک قبل از اینکه مرحله بعدی (واکنش) شروع شود، فراهم میسازد. بدلیل اینکه این مرحله چندان ضروری نیست، گاهی از سیستم SBR حذف میشود.
در مورد فاضلابهای با جریان دائمی، حداقل به 2 تانک نیاز است تا زمانی که یک تانک در حال پرشدن است، تانک دیگر در حال انجام مرحله تصفیه باشد.
واحد UASB
یکی از پیشرفتهای قابل توجه در تکنولوژی مربوط به سیستمهای تصفیه بیهوازی راکتور UASB میباشد که در اواخر دهه 70 میلادی در هلند شکل گرفت. در این فرآیند، فاضلاب از انتهای راکتور UASB  وارد آن شده و از میان واحد روکش لجن به سمت بالا جریان پیدا میکند. اجزای اصلی راکتور UASB سیستم توزیع فاضلاب ورودی، جداکننده فاز گاز از جامد و طرح خروج پساب تصفیه شده میباشد.
ویژگی اصلی سیستمهای UASB که به آن این امکان را میدهد تا در مقایسه با سایر فرآیندهای بیهوازی از فاضلاب با بار COD بسیار بالاتری استفاده کند، تولید لجن به صورت گرانوله میباشد. تولید لجن بصورت دانه دانه در سیستمهای UASB به چند ماه زمان احتیاج دارد که این زمان را با برخی افزودنی ها به آن، میتوان کاهش داد.

pH
میزان غلظت یونهای هیدروژن است که پارامتر کیفی مهمی درمورد آبهای طبیعی و همین طور فاضلاب بشمار میرود. محدوده مناسب این پارامتر برای وجود حیات بیولوژیکی، بازه کوچک 6 تا 9 میباشد. بهمین دلیل تصفیه فاضلاب با تمرکز بیش حد یون هیدروژن به روشهای بیولوژیکی دشوار میباشد و اگر میزان آن کاهش نیابد، پساب تخلیه شده به محیط ممکن است pH آبهای طبیعی را نیز تغییر دهد. محدوده مناسب pH پساب تخلیه شونده به محیط بین 6.5 تا 8.5 میباشد.


BOD
 میزان اکسیژن مورد نیاز جهت اکسیدکردن مواد آلی قابل تجزیه در حجم معینی از فاضلاب، به روش هوازی


ThOD

میزان تئوریک اکسیژن مورد نیاز جهت اسیدکردن کامل یک ترکیب.


COD
مقدار اکسیژن لازم جهت اکسیدکردن مواد آلی موجود در حجم معینی از فاضلاب که میتواند بصورت شیمیایی با استفاده از دی کرومات محلول در اسید اکسید شود.

 


TOC
تمام مقدار کربن آلی موجود در یک نمونه فاضلاب آبدار.


TS
تمام ذرات جامد موجود در فاضلاب از ذرات درشت تا ذرات ریز کلوییدی.


TVS
مواد جامدی که در طی سوزاندن TS فاضلاب بخار شده و از بین میروند.


VSS
مواد جامدی که در طی سوزاندن TSS فاضلاب بخار شده و از بین میروند.

 

 

دفع فاضلاب و استفاده مجدد از آن:
قسمت عمده فاضلابهای تصفیه شده باید دفع شوند. دریافت کننده های نهایی فاضلابهای تصفیه شده : آبهای سطحی و بسترهای آب زیرزمینی، سطح زمین و در برخی موارد اتمسفر محلهای دفع یا تجهیزات مورد استفاده مجدد باید در فاصلة مناسبی نسبت به واحد تصفیه فاضلاب قرار داشته باشند. معمول ترین روش برای دفع فاضلاب رقیق نمودن آن در آبهای سطحی است. از جریانهای خروجی فاضلاب در کشاورزی و ایجاد فضاهای سبز شهری در پارکها، زمینهای گلف، کناره بزرگراهها و جاده های منتهی به فرودگاهها به نحو موفقیت آمیزی استفاده شده است. ممکن است از جریانهای خروجی تصفیه فاضلاب جهت مقاصد صنعتی استفاده شود. با توجه به کمبود آب آشامیدنی، استفاده از فاضلاب تصفیه شده بعنوان بخشی از منبع آب آشامیدنی اخیراً در بعضی کشورها بیشتر متداول شده است.

 

لاگونهای هوادهی حوضهایی با عمق 1.5 تا 4.5 متر هستند که در آنها اکسیژن دهی به کمک واحدهای هوادهی انجام میشود. جریان در لاگنهای هوادهی بصورت یکطرفه بوده و لجن دوباره به آن بازنمیگردد.
استخرهای متعادل سازی از هیچ تجهیزی جهت هوادهی استفاده نمیکنند. اکسیژن مورد نیاز این استخرها از طریق هوای عبوری از سطح فاضلاب و نیز جلبکها که با انجام عمل سنتز اکسیژن تولید میکنند، تامین میشود. استفاده از این روش زمانی امکان پذیر است که مساحت زیاد زمین با قیمت پایین در دسترس بوده و کیفیت مطلوب پساب تصفیه شده چندان بالا نباشد. تصفیه بیهوازی علاوه بر تصفیه فاضلاب در هضم لجن نیز بکار میرود.

 

شرح بازدید

تصفیه خانه ی زندان

فاضلاب تولیدی زندان دارای دو بخش صنعتی و بهداشتی میباشد که بخش عمده ی  آن را فاضلاب بهداشتی تشکیل میدهد، چون در زندان بخشهای متفاوتی وجود دارد اعم از فاضلاب بخشهای مربوط به صنایع و شست و شوی حیاط و فاضلاب آشپزخانه ....

تصفیه خانه در سطحی پایین تر از زندان میباشد و فاضلاب ورودی در برخی از ساعات دارای دبی زیادتر و در برخی ساعات دیگر شبانه روز دبی کمتری را دارد .

در ساعات ابتدایی صبح و در ظهر بعلت استفاده ی زیاد آب فاضلاب تولیدی نیز زیاد میباشد ولی پیک تولیدی فاضلاب مانند پیک شهری میباشد .

فاضلاب تصفیه شده توام با آب چاه برای آبیاری مزارع اطراف زندان مورد استفاده قرار میگیرد. در این مزارع بیشتر یونجه کاشت شده و پس از درو و خشک شدن برای دامداری زندان مورد استفاده قرار میگیرد.

اگر فاضلاب خوب تصفیه نشود و برای آبیاری بکار رود ممکن است حاوی کرم کدوی گاوی و همچنین تخم انگل شیستوزوما باشد و به دامها وسپس به مصرف کننده منتقل شود .

سیستم تصفیه ی آن لجن فعال است و تصفیه خانه باید فاقد بو باشد.

هواده ها ثابت هستند اگر ارتفاع آنها تغییر داده شود به پمپها فشار می آورند و سیستم را دچار مشکل میکند.

دو سری لوله در این سیستم وجود دارد یکی لوله های برگشت لجن و دیگری لوله های دفع لجن به هاضم بیهوازی است که بوی بسیار زیادی دارا است.

 

پساب این تصفیه خانه پساب استانداردی نیست.

BOD ورودی آن 270-280 میباشد که در بهترین حالت آن BOD70میباشد؛ سالی یک مرتبه BOD ,COD مورد آزمایش قرار میگیرد COD  این مجموعه 400 است.

تخم انگل صفر میباشد و کلیفرم مدفوعی بالاتر از استاندار است .

مشکل دیگر این سیستم نبود کارگر متخصص است و کارگران آن را زندانی های آزاد شده تشکیل میدهد.

چون این تصفیه خانه از امکانات بالایی برخوردار نیست و همچنین مشکلات مربوط به تاسیسات آن باعث شده که فاضلاب آن در حد استانداردی نباشد.

پمپ لجن برگشتی خراب بود و سبب باقی ماندن لجن در تانک ته نشینی شده و باعث افزایش MLSS میشود و تمام عمق تانک ته نشینی حاوی لجن میباشد و بعضی از پروتئین های حاوی گوگرد فاضلاب را دچار مشکل کرده است .

BOD  مناسب برای تصفیه خانه در حدود 65-75 میباشد و رسیدن به MPN1000دراین گونه تصفیه خانه ها غیرممکن میباشد و در حدود 100000میباشد زیرا این سیستم ها مجهز نمیباشند .

باید سیستمهای تصفیه دارای یک واحد فیلتر شنی باشند که این حداقل نیاز یک تصفیه خانه میباشد .

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تخم انگل میتواند از طریق علوفه ها به دام منتقل شود مانند تخم انگل تنیا ساژیناتا .

گوشت های تولیدی در بخش دامداری زندان مورد استفاده ی مردم قرار می گیرد.

گوشت های مصرفی زندانیان از گوشت های وارداتی منجمد میباشد.

تخم کرم آسکاریس در حدود 3-5 سال در خاک باقی می ماند و باید علوفه ها چند روز در زمین باقی بمانند تا سیکل رشد انگل ها و باکتریها در آنها متوقف شود .

 

بحث و نتیجه گیری

روش لجن فعال بصورت یک فرآیند پیوسته و با بازگشت مجدد لجن بیولوژیک شناخته میشود. سیستم لجن فعال از سه بخش اصلی تشکیل یافته است.

1-    یک رآکتور که در آن میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب بصورت معلق و در معرض هوادهی قرار دارند.

2-    جداسازی فاز جامد از مایع که معمولا در یک تانک جداسازی انجام میشود.

 

3-    یک سیستم برگشتی برای بازگرداندن مواد جامد جدا شده از فاز مایع در تانک جداسازی به راکتور.

 

 ویژگی مهم روش لجن فعال شکل گیری مواد جامد لخته شده و قابل ته نشینی است که این مواد در تانکهای ته نشینی از فاضلاب جدا میشوند.
هوادهی ممتد (Extended) شبیه روش لجن فعال متعارف بوده اما از جهاتی با آن متفاوت است. ایده اصلی در این روش که آنرا از روش لجن فعال متعارف متمایز میکند، به حداقل رساندن میزان لجن اضافی تولید شده میباشد. این امر از طریق افزایش زمان ماند تامین میشود. بنابراین حجم رآکتورها در این روش از حجم رآکتورهای لازم برای روش لجن فعال بزرگتر است.

تصفیه فاضلابها همواره با تولید دو بخش مجزای پساب و لجن همراه است، از آنجا که در فاضلاب انواع و اقسام باکتریها - ویروسها - قارچها و انگلهای بیماریزا میباشد. لذا تصفیه آنها علاوه بر نقشی که در تقلیل و حذف ذرات معلق و مواد محلول فاضلاب دارد در جهت کاهش نقش بیماریزایی آن نیز موثر است.

مشکلات و راهکارها

1.   پمپ لجن برگشتی خراب بود وسبب باقی ماندن لجن در تانک ته نشینی شده و باعث افزایش MLSS میشود و تمام عمق تانک ته نشینی حاوی لجن میباشد و بعضی از پروتئینهای حاوی گوگرد فاضلاب را دچار مشکل کرده است .

بایستی پمپ لجن برگشتی تعمیر گردد تا لجن برگشت داده شود و این امر باعث کاهش MLSS میگردد.

2. میزان MPN  خیلی بالاست حدود1000 راهکار مناسب جهت کاهش MPN  کلرزنی میباشد.

3. مشکل عمده ی این تصفیه خانه بوی بد ناشی از بیهوازی شدن سیستم میباشد وعلت آن خراب بودن پمپ ها میباشد که باید تعمیرات لازم صورت گیرد.

 

منابع

”مهندسی محیط زیست“ نوشته پوی، روو، و چپانوگلاس، ترجمه دکتر محمد علی کی نژاد و مهندس سیروس ابراهیمی، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند

http://habibaraz.blogfa.com

 

 جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)