نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تعیین کرومات در آب - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تعیین کرومات در آب

تعیین کرومات در آب

کرومات را در آب بصورت CrO4-2 نشان داده می شود و بر حسب ppm اندازه گیری می شود.

نقش کرومات در صنعت:

وقتی کرومات به سیستم خنک کن صنعتی تزریق می شود ، یک لایه نازک (فیلم ) روی فلز خنک کن تشکیل می دهد که از خوردگی آندی جلوگیری می کند . یعنی اجازه نمی دهد فلز تمایل به اکسید داشته باشد.

در سیستمهائی که غلظت کلرور بالاست کرومات اضافه می کنند . هرچه میزان کلرور بالا باشد مقدار کرومات اضافه شده باید بیشتر باشد . در واقع کرومات یک محافظ خوبی برای جلوگیری از خوردگی در آبهای شور است .

در بعضی از سیستمها از کرومات و فسفات استفاده می شود . فسفات برای جلوگیری از تشکیل و ته نشین شدن رسوب و کرومات برای جلوگیری از خوردگی می باشد . نسبت کرومات و فسفات بستگس به PH محلول دارد . اگر PH قلیائی باشد ، مقدار فسفات بیشتر است .

کرومات در ظرفیت 6 از خوردگی جلوگیری می کند و Cr+3 تاثیری ندارد . بنابراین CrO4-2 و Cr2O7-2 می تواند از خوردگی جلوگیری کنند .

در ضد یخ کرومات وجود دارد که از خوردگی جلوگیری می کند .

روشهای اندازه گیری کرومات:

    رنگ سنجی بادی فنیل کاربازید : زمانی از این روش استفاده می کنند که غلظت کرومات در نمونه از 10ppm  کمتر باشد .
    روش یدومتری : زمانی از این روش استفاده می شود که غلظت کرومات در نمونه بین ppm 10-100 باشد.

روش یدومتری :

کرومات با محلول یدور پتاسیم (KI )ایجاد I2 (رنگ قرمز قهوه ای) می کند . ید آزاد شده را با تیو سولفات سدیم (Na2S2O3 ) در مجاورت چسب نشاسته تیتر می کنند تا رنگ آبی از بین رفته و محلول بی رنگ شودسپس با استفاده از حجم تیو سولفات سدیم مصرفی غلظت کرومات مصرفی نمونه را تعیین می کنند

مزاحمت روش یدومتری :

نیتریت در این روش مزاحم است که برای رفع مزاحمت آن از اسید سولفانیلیک استفاده می کنند که نیتریت را بلوکه می کند تا وارد واکنش نشود.

محاسبات:

CrO42-+8H+ + 3e-         →        Cr3+ + 4H2O

2I- →     I2 +  2e-

2CrO42-+16H+ + 6e- →      2Cr3+ + 8H2O

6I- →  3I2+ 6e-

2CrO42++16H+ + 6I- →   2Cr3+ +3I2 +2H2O

بنابراین:

(1)                                          2CrO42- =  3I2

I2  +2e- →    2I-

2S2O32- →   S4O62- +2e-

 

2S2O32-+I2 →   S4O62- +2I-

یا :

2Na2S2O3+I2 →      Na2S4O6 +2NaI

بنابراین:

(2)                                         I2 Ξ 2Na2S2O3

از رابطه 1و2 داریم:

2CrO42- Ξ  3I2     Ξ 6Na2S2O3

اگر نرمالیته تیوسولفات سدیم  0.01 نرمال و حجم نمونه 50 میلی لیتر باشد غلظت کرومات برحسب ppm برابر است با :

ppm CrO42-=V Na2S2O3 (ml) × 7.73
منبع

کتاب شیمی آب تالیف دکتر دانشور

دستورالعمل آزمایشات آب تالیف خانم مهندس ریاحی

کتاب تصفیه آبهای صنعتی تالیف مهندس مرتضی حسینیان

کتاب آب شناسی تالیف دکتر غفوری و مرتضوی

کتاب مبانی شیمی تجزیه  تالیف اسگوگ , وست


جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)