نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی

ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه

به اشخاص حقیقی و حقوقی

طبق ردیف ت 2 بند 6 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و بمنظور جلب مشارکت بخش خصوصی و ارتقاء کیفیت خدمات در باره نحوه واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی، ضوابط مربوط به چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر می باشد.

فصل 1- تعاریف

ماده 1- عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف- قانون مدیریت پسماندها : قانون مدیریت پسماندها – مصوب ۲۰/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی

ب- آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

پ- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ت - وزارت بهداشت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث- مراکز بهداشتی درمانی : بیمارستانها، آزمایشگاههای تشخیص طبی، آزمایشگاههای تحقیقاتی علوم پزشکی، درمانگاهها، کلینیکها، پایگاههای انتقال خون، مراکز جراحی محدود ، مراکزتسهیلات زایمانی، مطبها و سایر مراکز و موسسات مشابه

ج- معاونت بهداشتی/سلامت : معاونت بهداشتی/سلامت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

چ- بی خطرسازی : اقداماتی که ویژگی خطرناک بودن پسماند پزشکی را رفع نماید.

ح- شرکت/موسسه : شرکت یا موسسه ای که دارای ماهیت حقوقی بوده و دارای مجوز از مراجع ذیربط باشد.

خ- پسماندهای پزشکی ویژه: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی، و سایر مراکز مشابه که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن که به مراقبت ویژه (مدیریت خاص) نیاز دارند گفته می شود

د- دستورالعمل تفکیک : منظور جدیدترین دستورالعمل ” تفکیک ، جمع آوری ، نگهداری موقت و… پسماندهای پزشکی” ، وزارت بهداشت می باشد.

فصل 2- شرایط اخذ مجوز

ماده 2شرکت/موسسه در باره انجام فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه باید قبل از هرگونه فعالیت، از وزارت بهداشت (معاونت بهداشتی/سلامت دانشگاه/دانشکده مربوطه) مجوز داشته باشد.

ماده 3مجوز صدور پروانه شرکت/موسسه پس از بررسی و تایید موارد ذکر شده توسط کارشناس مسئول بهداشت محیط، به امضای معاونت بهداشتی صادر خواهد شد.

ماده 4شرکت/موسسه متقاضی انجام مدیریت اجرایی پسماندها باید دارای ویژگی های زیر باشند:

4-1 شرکت/موسسه باید به ثبت رسیده باشد. ( طبق مقررات جاری کشور)

4-2 در موضوع فعالیتهای شرکت/موسسه باید “انجام مدیریت اجرایی پسماندها” قید شده باشد.

4-3 دارای یک نفر ناظر فنی جهت انجام مدیریت اجرایی پسماندها با ویژگی های زیر باشد:

4 -3-1 تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .

4-3-2 اعتقاد به اسلام و یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور .

4-3-3 دارا بودن حسن شهرت .

4 -3-4 عدم اعتیاد به مواد مخدر .

4 -3-5 نداشتن سو ءپیشینه کیفری

4 -3-6 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان .

4- 3-7 دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بهداشت محیط و حداقل دو سال سابقه کار مرتبط . ( با تایید معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه)

4-3-8 اخذ گواهینامه دوره ویژه آموزشی مدیریت اجرایی پسماند از آموزشگاههای اصناف .

ماده 5مجوز صادره قابل واگذاری و انتقال به غیر نمی باشد.

ماده 6 – ناظر فنی موظف است بر انجام کلیه عملیات مدیریت اجرایی پسماندها نظارت داشته و امور مربوطه را هدایت کند.

ماده 7 – ناظر فنی شرکت نباید در مراکز و موسسات دولتی شاغل باشد و یا نظارت فنی شرکت/موسسه دیگری را بر عهده داشته باشد.

فصل 3- شرایط فعالیت

ماده 8 – شرکت/موسسه موظف است برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای ویژه را به معاونت بهداشتی مربوطه ارائه و تاییدیه اخذ نماید .

ماده 9رعایت کلیه “ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته ” الزامی می باشد.

ماده 10 حداقل شرایط مورد نیاز مکان و فضای شرکت/ موسسه ، دفتر کار و سرویس بهداشتی شامل دستشویی و توالت مطابق شرایط بهداشتی می باشد.

تبصره 1سایر شرایط نیروی انسانی، مکان و تجهیزات شرکت بسته به نوع و وسعت فعالیت با نظر معاونت بهداشتی تعیین می گردد.

ماده 11 – هرگونه تغییر مانند تغییر در ناظر فنی یا نشانی شرکت/موسسه و … باید با تایید معاونت بهداشتی مربوطه باشد.

ماده 12 به منظور تامین سلامت، ایمنی و بهداشت کارگران بایستی کلیه ضوابط مندرج در “دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها” توسط شرکت/موسسه تامین و رعایت شده باشد.

ماده 13 – شرکت/موسسه مکلف است آموزشهای لازم را در زمینه موارد و موازین بهداشتی مرتبط با مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی مطابق دستورالعملهای مرکز سلامت محیط و کار و با هماهنگی معاونت بهداشتی/سلامت به کارکنان ذیربط خود ارائه نمایند.

ماده 14 – شرکت/موسسه مکلف است در چهارچوب دستورالعملهای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت فعالیت نماید

فصل 4- تمدید پروانه

ماده 15 اعتبار مجوز صادره از تاریخ صدور به مدت 3 سال خواهد بود و پس از بررسی عملکرد بر اساس ضوابط اعلام شده توسط معاونت بهداشتی قابل تمدید خواهد بود.

فصل 5- نظارت

ماده 16 نظارت بر انجام کلیه مراحل مدیریت اجرایی پسماندها بر عهده معاونت بهداشتی (بهداشت محیط) خواهد بود.

ماده 17 – بازرسین بهداشت محیط معاونت بهداشتی مجازند در چهارچوب وظایف قانونی به بازرسی فعالیت شرکت/موسسه بپردازند.

فصل 6- حدود و اختیارات

ماده 18 – شخص حقیقی می تواند با رعایت کلیه مواد این ضوابط به استثنای بند ۱- 4 و 2 – ۴ ماده ۴ فعالیت نماید.

تبصره 1- کلیه مفاد این ضوابط برای اشخاص حقیقی نیز جاری می باشد. ( به استثنای بند ۱- 4 و 2 – ۴ ماده ۴

تبصره 2- فرد حقیقی برای انجام مدیریت اجرایی پسماندها باید مطابق ماده 2 مجوز دریافت نماید.

تبصره 3- شخص حقیقی باید کلیه شرایط ناظر فنی را دارا باشد.

تبصره 4- هر فرد حقیقی فقط می تواند در یک بیمارستان حداکثر 100 تخت خوابی فعالیت نماید.

فصل 7- تخلفات

ماده 19 مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از سوء مدیریت اجرایی پسماندها بر عهده ناظر فنی شرکت/موسسه می باشد و پیگرد قانونی دارد.

ماده 20 – در صورت عدم رعایت هر یک از مواد و تبصره های این ضوابط (به غیر از مواد مندرج در ماده21 ) توسط شرکت/موسسه در طول مدت اعتبار مجوز، چنانچه دو بار تخلف نماید اخطار کتبی و درج در پرونده و در مرحله سوم مجوز صادره لغو خواهد شد

تبصره 1- صدور اخطاریه و لغو مجوز توسط معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه انجام خواهد شد.

ماده 21 موارد زیر بدون اخطار قبلی منجر به لغو پروانه خواهد شد:

۱- عدم تفکیک پسماند پزشکی ویژه از پسماند عادی

۲- عدم بی خطرسازی

۳- بازیافت پسماند پزشکی ویژه

ماده 22 -این قبیل موسسات /شرکتها /افراد حقیقی در زمره مراکز بهداشتی درمانی نمی باشند

این ضوابط در 2 مبحث که مبحث اول شامل 2 بخش و مبحث دوم شامل 7 فصل و 22 ماده و 6

تبصره در تاریخ / / 1387 به تصویب رسید.

دکتر لنکرانی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)