نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
فرم 110 شهری و روستایی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

فرم 110 شهری و روستایی

فرمها زا از پایین صفحه دانلود کنید.

تعاریف فرم 110 روستایی بهداشت محیط

منظور مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی می‌باشند.

اماکن: منظور اماکن عمومی می‌باشند.

مراکز و اماکن بین‌راهی:  به مراکز و اماکنی اطلاق می‌شود که در مسیر جاده‌های بین‌شهری، روستایی و گردشگری قرار دارند و جزو اماکن و مراکز داخل و حومه شهر یا روستا منظور نگردیده‌اند.

اماکن و مراکز مشمول: به کلیه مراکز و اماکن مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اطلاق می‌شوند که درحال حاضر برای آن‌ها آیین‌نامه تدوین گردیده است.

تعداد کل مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و مراکز و اماکن بین‌راهی: منظور کلیه مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی و اماکن عمومی و مراکز و اماکن بین‌راهی (مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) است که در منطقه تحت پوشش حداقل در دو سوم فصل سال فعال می‌باشند.

مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و مراکز و اماکن بین‌راهی دارای معیار بهسازی: به مراکز و اماکنی اطلاق می‌شود که نسبت به انجام فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون مواد خوردنی، به استثنای مواد ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۷، ۶۱، ۶۴ و ۶۵  عمل کرده باشند.

مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و مراکز و اماکن بین‌راهی دارای معیار بهداشتی: به مراکز و اماکنی اطلاق می‌شود که نسبت به رعایت مواد فصل اول، دوم و سوم آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی عمل کرده باشند.

تعداد شاغلین اماکن و مراکزی که باید کارت معاینه پزشکی داشته باشند: منظور کلیه افراد شاغل در اماکن و مراکزی است که بصورت دائم، موقت، پاره‌وقت مشغول کار بوده و مشمول اخذ کارت معاینه پزشکی باشند.

تعداد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند: منظور کلیه افراد شاغل در اماکن و مراکز مشمول اخذ کارت معاینه پزشکی می‌باشند، که مدت اعتبار کارت آن‌ها برابر آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به اتمام نرسیده باشد.

ب: بهداشت آب

نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی و شیمیایی شبکه توزیع آب آشامیدنی: منظور نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی و شیمیایی شبکه‌های توزیع آب آشامیدنی مورد استفاده عموم می‌باشد. (نتایج شیمیایی آب آشامیدنی شامل کل مواد جامد محلول، فلوراید، نیترات و نیتریت می‌باشد)

تعداد کل: منظور تعداد کل آزمایشات باکتریولوژیک یا شیمیایی انجام شده می‌باشد.

نتیجه مطلوب: منظور نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی و شیمیایی که با استانداردهای کشوری آب آشامیدنی از نظر باکتریولوژیک مطابقت داشته باشند. (نتایج شیمیایی پایین‌تر از حداکثر مجاز به عنوان مطلوب محسوب می‌شود)

تبصره ۱: معیار قضاوت درخصوص کیفیت میکروبی آب آشامیدنی، استاندارد ملی ۱۰۱۱  می‌باشد.

تبصره ۲: معیار قضاوت درخصوص کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی، جدول شماره ۳ استاندارد ملی ۱۰۵۳ با عنوان ”حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیرسمی موجود در آب آشامیدنی“ می‌باشد.

تذکر: نمونه‌برداری برای آزمایشات شیمیایی هر شش‌ماه یکبار است و در مواردی که دوبار متوالی نتایج بدست آمده پایین‌تر از حداکثر مجاز استاندارد باشد، نمونه‌برداری سالانه انجام می‌شود. نمونه‌برداری در خصوص آزمایشات میکروبی بر اساس استاندارد ۴۲۰۸ می‌باشد.

دسترسی به آب آشامیدنی: منظور تعداد خانوارهایی است که به آب آشامیدنی از طریق شبکه لوله‌کشی عمومی و یا منابع بهسازی به میزان حداقل بیست لیتر به ازای هر نفر در روز با حداکثر ۳۰ دقیقه پیاده‌روی (رفت و برگشت) یا حداکثر در محدوده یک کیلومتری از محل سکونت دسترسی دارند.

شبکه لوله‌کشی عمومی: منظور تعداد خانوارهایی است که به شبکه آب آشامیدنی (اعم از تحت پوشش و غیرتحت پوشش آبفار) از طریق لوله‌کشی بصورت انشعابات خصوصی در منازل و یا شیر برداشت عمومی متصل به شبکه لوله‌کشی دسترسی دارند.

منابع بهسازی: منظور تعداد خانوارهایی است که از چاه، چشمه، قنات و مخازن جمع‌آوری آب باران با شرایط بهسازی منطبق با ضوابط مندرج در کتاب بهداشت محیط (بهورزی) برخوردار می‌باشند.

ج: واحدهای بهداشتی‌درمانی

تعداد کل:  در حال حاضر فقط واحدهای بهداشتی و درمانی وابسته به شبکه بهداشت و درمان مورد نظر می‌باشد (به غیر از بیمارستان‌ها) مانند خانه بهداشت، تسهیلات زایمانی، مرکز بهداشتی‌درمانی روستایی، پایگاه بهداشتی، آزمایشگاه تشخیص طبی.

تبصره ۱: در صورتی که ساختمان خانه بهداشت در داخل محل مرکز بهداشتی‌درمانی روستایی باشد (خانه بهداشت ضمیمه)، در آمار به عنوان یک واحد محسوب می‌گردد.

تبصره ۲: در صورتی که مرکز بهداشتی‌درمانی، روستایی محض باشد، نزدیک‌ترین خانه بهداشت، در آمار مربوطه آن را به عنوان واحد بهداشتی و درمانی ثبت می‌نماید.

با شرایط مطلوب:به واحدهای بهداشتی و درمانی اطلاق می‌گردد که ازنظر نظافت عمومی، سرویس‌های بهداشتی، سیستم جمع‌آوری پسماند، حفاظت در مقابل حشرات (نصب توری) و آب و فاضلاب و شرایط بهداشتی ساختمان مورد تایید باشد.

حداقل ضوابط بهداشت محیطی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی: شامل اجرای ماده ۷  قانون مدیریت پسماندها ”ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته“ و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، وجود توالت به تعداد مورد نیاز با شرایط بهداشتی، آب سالم، دیوار راهروها  و سالن انتظار تا ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متر از جنس مقاوم و قابل شستشو، کاشی‌کاری دیوارهای محل نمونه‌گیری خون و سالن‌های آزمایش تا زیر سقف و  روشویی مجهز به صابون مایع، دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

د: سایر

برخوردار از توالت بهداشتی: منظور تعداد خانوارهایی است که از توالت بهداشتی منطبق با حداق ضوابط مندرج در کتاب بهداشت محیط (بهورزی) برخوردار می‌‌باشند.

جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب: منظور تعداد خانوارهایی است که فاضلاب خانگی خود را بصورت اختصاصی و یا از طریق سیستم عمومی، جمع‌آوری و به روش بهداشتی دفع می‌نمایند.

جمع‌آوری و دفع بهداشتی زباله (پسماندها): منظور تعداد خانوارهایی است که زباله تولیدی خود را به صورت اختصاصی و یا از طریق سیستم عمومی، جمع‌آوری و به روش بهداشتی دفع می‌نمایند.

جمع‌آوری بهداشتی فضولات دامی:  منظور تعداد خانوارهای دارای دام است که نسبت به جمع‌آوری بهداشتی فضولات حیوانی برابر ضوابط مندرج در کتاب بهداشت محیط (بهورزی) اقدام می‌نمایند.

تذکر: چنانچه هر روستا بیش از ۷۵% خانوارهای روستا دارای شرایط مطلوب از نظر دسترسی به آب آشامیدنی، برخورداری از توالت بهداشتی، جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و زباله و جمع‌آوری بهداشتی فضولات دامی باشند، آن روستا به عنوان یک روستا با شرایط مطلوب محسوب شده و آمار آن در ردیف روستا درج می‌گردد

تعاریف فرم 110  شهری بهداشت محیط

الف: مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی؛ اماکن عمومی؛ اماکن بین‌راهی

مراکز: منظور مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی می‌باشند.

اماکن: منظور اماکن عمومی می‌باشند.

مراکز و اماکن بین‌راهی:  به مراکز و اماکنی اطلاق می‌شود که در مسیر جاده‌های بین‌شهری، روستایی و گردشگری قرار دارند و جزو اماکن و مراکز داخل و حومه شهر یا روستا منظور نگردیده‌اند.

اماکن و مراکز مشمول: به کلیه مراکز و اماکن مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اطلاق می‌شوند که درحال حاضر برای آن‌ها آیین‌نامه تدوین گردیده است.

تعداد کل مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و مراکز و اماکن بین‌راهی: منظور کلیه مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی و اماکن عمومی و مراکز و اماکن بین‌راهی (مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) است که در منطقه تحت پوشش حداقل در دو سوم فصل سال فعال می‌باشند.

مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و مراکز و اماکن بین‌راهی دارای معیار بهسازی: به مراکز و اماکنی اطلاق می‌شود که نسبت به انجام فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون مواد خوردنی، به استثنای مواد ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۷، ۶۱، ۶۴ و ۶۵  عمل کرده باشند.

مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش موادغذایی، اماکن عمومی و مراکز و اماکن بین‌راهی دارای معیار بهداشتی: به مراکز و اماکنی اطلاق می‌شود که نسبت به رعایت مواد فصل اول، دوم و سوم آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی عمل کرده باشند.

تعداد شاغلین اماکن و مراکزی که باید کارت معاینه پزشکی داشته باشند: منظور کلیه افراد شاغل در اماکن و مراکزی است که بصورت دائم، موقت، پاره‌وقت مشغول کار بوده و مشمول اخذ کارت معاینه پزشکی باشند.

تعداد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند: منظور کلیه افراد شاغل در اماکن و مراکز مشمول اخذ کارت معاینه پزشکی می‌باشند، که مدت اعتبار کارت آن‌ها برابر آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به اتمام نرسیده باشد.

ب: بهداشت آب

نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی و شیمیایی شبکه توزیع آب آشامیدنی: منظور نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی و شیمیایی شبکه‌های توزیع آب آشامیدنی مورد استفاده عموم می‌باشد. (نتایج شیمیایی آب آشامیدنی شامل کل مواد جامد محلول، فلوراید، نیترات و نیتریت می‌باشد)

تعداد کل: منظور تعداد کل آزمایشات باکتریولوژیک یا شیمیایی انجام شده می‌باشد.

نتیجه مطلوب: منظور نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی و شیمیایی که با استانداردهای کشوری آب آشامیدنی از نظر باکتریولوژیک مطابقت داشته باشند. (نتایج شیمیایی پایین‌تر از حداکثر مجاز به عنوان مطلوب محسوب می‌شود)

تبصره ۱: معیار قضاوت درخصوص کیفیت میکروبی آب آشامیدنی، استاندارد ملی ۱۰۱۱  می‌باشد.

تبصره ۲: معیار قضاوت درخصوص کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی، جدول شماره ۳ استاندارد ملی ۱۰۵۳ با عنوان ”حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیرسمی موجود در آب آشامیدنی“ می‌باشد.

تذکر: نمونه‌برداری برای آزمایشات شیمیایی هر شش‌ماه یکبار است و در مواردی که دوبار متوالی نتایج بدست آمده پایین‌تر از حداکثر مجاز استاندارد باشد، نمونه‌برداری سالانه انجام می‌شود. نمونه‌برداری در خصوص آزمایشات میکروبی بر اساس استاندارد ۴۲۰۸ می‌باشد.

ج: بهداشت محیط بیمارستان‌ها

تعداد کل: منظور کلیه بیمارستان‌های (دولتی، خصوصی، خیریه) منطقه تحت پوشش می‌باشد.

مدیریت پسماند مطلوب: منظور تعداد بیمارستان‌هایی است که  تفکیک، جمع آوری، نگهداری، بی‌خطرسازی و دفع پسماند آن‌ها با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت مطابقت داشته باشد.

مدیریت فاضلاب مطلوب: منظور تعداد بیمارستان‌هایی است که جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب آن‌ها مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت انجام شود.

آشپزخانه وغذاخوری مطلوب: منظور تعداد بیمارستان‌هایی است که دارای آشپزخانه و غذاخوری منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد.

بخش مطلوب: منظور تعداد بیمارستان‌هایی است که بخش‌هایCSSD  (بخش استریلیزاسیون مرکزی)، اتاق‌های عمل و رختشویخانه بطور کامل  و ۷۵ درصد سایر بخش‌ها از نظر وضعیت بهداشت‌محیطی با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت مطابقت داشته باشد.

د: واحدهای بهداشتی‌درمانی

تعداد کل:در حال حاضر فقط واحدهای بهداشتی و درمانی وابسته به شبکه بهداشت و درمان مورد نظر می‌باشد (به غیر از بیمارستان‌ها) مانند تسهیلات زایمانی، مرکز بهداشتی‌درمانی شهری، مرکز بهداشتی‌درمانی شهری و روستایی، پایگاه بهداشتی، آزمایشگاه تشخیص طبی.

با شرایط مطلوب: به واحدهای بهداشتی و درمانی اطلاق می‌گردد که ازنظر نظافت عمومی، سرویس‌های بهداشتی، سیستم جمع‌آوری پسماند، حفاظت در مقابل حشرات (نصب توری) و آب و فاضلاب و شرایط بهداشتی ساختمان مورد تایید باشد.

حداقل ضوابط بهداشت محیطی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی: شامل اجرای ماده ۷  قانون مدیریت پسماندها ”ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته“ و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، وجود توالت به تعداد مورد نیاز با شرایط بهداشتی، آب سالم، دیوار راهروها  و سالن انتظار تا ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متر از جنس مقاوم و قابل شستشو، کاشی‌کاری دیوارهای محل نمونه‌گیری خون و سالن‌های آزمایش تا زیر سقف و  روشویی مجهز به صابون مایع، دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

ه‍: مراکز پرتوپزشکی

تعداد کل: منظور تعداد مراکز فعال کار با پرتو در پزشکی می‌باشد.


مطلوب حفاظتی:  تعداد مراکز پرتوپزشکی که ضوابط حفاظت در برابر پرتو (برابر دستورالعمل وزارت بهداشت) را  رعایت کرده باشند.


مطلوب بهداشتی:  تعداد مراکز پرتوپزشکی که ضوابط بهداشت‌محیطی را  رعایت کرده باشند.
دانلود فرمها از این قسمت :


جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)