نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چک لیست پایش بهداشت محیط از خانه بهداشت - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چک لیست پایش بهداشت محیط از خانه بهداشت

1- تشکیل جلسات شورای سلامت و طرح موضوعات و مسایل بهداشت محیط در شورا و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه با حضور اعضا

2- ارسال صورتجلسات به مرکز بهداشتی درمانی جهت پیگیری مصوبات در سطوح بالاتر

3- وجود چک لیست بازدید از تاسیسات آبرسانی و انجام بازدید هر سه ماه یکبار و ثبت در پرونده

اندازه گیری کلر باقیمانده و ph  آب مصرفی انجام می شود و علت عدم  وجود کلر باقیمانده بررسی و به سطوح بالاتر ارسال شود.

4- مستندات کلرسنجی و نمونه برداری میکروبی از آب موجود است.

5- ارسال درخواست نمونه برداری از نقاط صفر کلر باقیمانده جهت آزمایش باکتریولوژیکی به مراکز بهداشتی درمانی

6- تهیه کلر مادر و توزیع بین خانوارهای روستایی فاقد لوله کشی و آموزش به خانوارها در خصوص نحوه استفاده از کلر مادر برای گندزدایی آب.

7- بررسی چگونگی تهیه منزل از دود ناشی از سوخت جامد.

8- مراقبت و اطلاع رسانی به عموم مردم در خصوص آلودگی هوای ناشی از عملیات سمپاشی در محوطه مزارع کشاورزی.

9- برنامه شش ماه جهت ارایه آموزشهای منظم در زمینه دخانیات در دستور کار برنامه آموزشی به گروه های هدف تدوین شده باشد.

10- شناسایی و بررسی منطقه از نظر نحوه جمع آوری زباله و فضولات حیوانی.

11- جلب مشارکت و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی جهت مدیریت جمع آوری و دفع بهداشتی مواد زاید جامد و فاضلاب.

12- شناسایی و بررسی وضعیت خانوارها از لحاظ وجود سرویسهای بهداشتی منازل.

13- شناسایی و بررسی خانوارها از لحاظ نحوه نگهداری دام وطیور.

14- پیگیری شکواییه های محلی ناشی از نحوه غیر بهداشتی دفع زباله و فضولات حیوانی  و فاضلاب و نگهداری غیر بهداشتی دام و طیور.

15- وجود مستندات برخورد با خانورهای متخلف طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی و معرفی آنها به مافوق جهت برخورد قضایی.

16- بازدید از مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی حداقل ماهی یکبار.

17- ثبت نواقص بهداشتی موجود در کارت خلاصه اقدامات.

18- در صورت عدم م مطابقت مکان با آیین نامه ماده 13 گزارش به سطوح بالاتر جهت اجرای قانون ماده 13

19- اجرای برنامه ادغام مواد غذایی در روستا.

20- توقیف مواد غذایی مشکوک به فساد و یا غیر مجاز و تاریخ مصرف گذشته با تنظیم صورتجلسه.

21- آموزش چهره به چهره  جهت متصدیان و کارگران در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

22- نظارت بر مصرف نمک ید دار در منازل و انجام یدسنجی.

23- بازدی از مدارس و بررسی وضعیت بهداشتی بویژه سرویس های بهداشتی و مخازن ذخیره آب مدارس.

24- نظارت بر توزیع شیر مدارس و وضعیت بوفه مدارس.

25- نظارت بر بهساز ی فضای فیزیکی مدارس.

26- ثبت نواقص بهداشتی موجود در پرونده  بهداشتی مدارس.

27- اعلام نتیجه اقدامات انجام شده به مدیر مدرسه و مرکز بهداشتی درمانی.

28- آموزش عمومی مردم در رابطه با کنترل حشرات و ناقلین.

29- بررسی منطقه تحت پوشش از لحاظ حشرات و جوندگان ناقل بیماری

30- بهورز از موارد منجر به طغیان و روش تشخیص آن آگاهی داشته باشد.

31- بهور زموارد منجر به طغیان را بلافاصله به مافوق  گزارش نماید.

32- وجود ابزار مورد نیاز برای پیگیری طغیان از جمله مواد گندزدا، آهک ، کلر و ...

33- بهورز در جهت نقابله با طغیان با تیم اعزامی همکاری نماید.

34- مستندات آموزشی سالمسازی آب و سبزیجات به خانوارها وجود دارد.

35- آمار ماهیانه بهداشت محیط به موقع به مرکز بهداشتی درمانی ارسال نماید.

36- بازدید از خانوارهاو نواقص خانه ها در پوشه خانوار ثبت گردیده است.

37- پیگیری نواقص موجود در خانه ها انجام شده است.