نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب


سایت بهداشت محیط ایران 

سایت بهداشت محیط ایران 

 

آزمایشات شیمیایی آب و فاضلاب

کتاب استاندارد متد 

-آزمایشات شیمیایی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

دستگاه جذب اتمی

آنالیز دستگاهی دستگاه اسپکتروفتومتر

آماده سازی نمونه جامد برای دستگاه اسپکتروفتومتر مادون قرمز

آنالیز دستگاهی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا–HPLC

آنالیز دستگاهی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا–HPLC

طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP) و ترکیب آن با طیف سنج جرمی (ICP-MS)

تجزیه با روش طیف سنجی جذب اتمی

آشنایی با دستگاه طیف سنجی جذب اتمی

استاندارد روش تعیین یون فلوئور در آب

طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی

نکات ایمنی کار با فور یا oven

ساخت محلول کلرسنجی و اندازه گیری ph

اندازه گیری کلر

اندازه گیری میزان سختی آب

مبانی کلرزنی

-  هدایت الکتریکی با جزییات کامل

-  اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز زیستی(BOD) 

- اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی  

- استاندارد متد آنلاین 

-  کیفیت اب و تعیین رنگ روش آزمون  

- اندازه گیری اسیدیته  

- اندازه گیری کل مواد معلق 

- تیتراسیون  

- اصطلاحات و تعاریف در آزمایشگاه میکروبیولوژی   

- هدایت ویژه آب   

- آزمون جارتست 

- شرح وسایل آزمایشگاه   

- تهیه محلولهای مولار  

- اندازه گیری قلیاییت  

- PH متری   

- استاندارد روش نمونه‏گیری از پس‏آبهای صنعتی   

- اندازه گیری غلظت  یون فسفات در آب   

- آشنایی با برخی معرفهای آزمایشگاهی   

- لوازم معمولی آزمایشگاه    

- استاندارد کردن محلول های شیمیایی  

- اسپکتروفتومتری 

- اندازه گیری سولفات در آب آشامیدنی   

- اندازه گیری یون پتاسیم  

- اندازه گیری یون سدیم  

- تعیین مقدار کلراید در آب آشامیدنی 

- سنجش میزان CO2 

- سنجش میزان DO 

- شناساگرها   

- فلیم فتومتر 

- کدورت سنجی 

- استاندارد روش روزمره نمونه گیری آب 

- روش صحیح کلرسنجی آب 

- اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی  

- کلر زنی مخازن آب  

- محلول سازی 

تفسیر نتایج آزمایشات آب

- اشکال برخی وسایل آزمایشگاه  

اندازه گیری سیانید

اندازه گیری فنل به روش فتو متریک

اندازه گیری کلسیم Ca2+

اندازه گیری نیترات NO3-

اندازه گیری کرم (سه) در نمونه آب شهر

تعیین مقدار هیدرازین در آب

تعیین اکسید آلومینیوم در آب

طرز کار با مواد شیمیایی

تعیین کرومات در آب

تعیین مواد آلی در آب

تعیین آهن موجود در آب

اندازه گیری نیتروژن کل

تعیین درصد سولفات در آب

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی (C . O . D)http://environmentalhealth.ir


                            

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)