آزمایشگاه آب و فاضلاب
 تصفیه آب خانگی
 طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب
تبلیغات بهداشت و آب و فاضلاب
اندازه گیری قلیاییت - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
رایتل
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری قلیاییت

اندازه گیری قلیاییت

محلولهای مورد نیاز:

- اسید کلرئید ریک یا اسید سولفوریک 0,02 نرمال

- معرف متیل اورانژ 0,05 درصد

- فنل فتالئین 1 درصد

توجه: درصورتیکه نمونه آب دارای کلر باقیمانده است با اضافه کردن یک قطره محلول تیوسولفات

سدیم 1/. نرمال آنرا حذف کنید.

روش کار:

25،50،100سی سی از نمونه چند قطزه اندیکاتور فنل فتالئین اضافه کنید(2 قطره)

اکر آب مورد آزمایش صورتی شد محلول را با اسید کلریدریک استاندارد تا بیرنگ تیتر کنید ( اگرنمونه

کمتر از8/3 باشد، در حضور اندیکاتور فنل فتالئین تغییر رنگ نداده وقلیائیت فنل فتالئین ندارد در

اینصورت ادامه کار راانجام دهید ) حال به محلول 3 قطره متیل اورانژ بیفزایید اگر آب مورد آزمایش

زرد شده آنرا با اسید کلرید ریک استاندارد تا ظهور رنگ زرد نارنجی تیتر کنید.

محاسبه:

:A حجم اسید مصرفی در مرحله تیتراسیون با فنل فتالئین

:V حجم نمونه آرمایش شده

:N نرمالیته اسید مصرفی

درشرایط خاص این آزمایش استفاده از اسید کلریدریک 0,02 نرمال

)mg/lit CaCO3) =( A/V×1000 قلیائیت فنل فتالئین

(mg/lit CaCO3) =( A×N5000/V)M قلیائیت فنل فتالئین

:حجم اسید مصرفی در مرحله تیتراسیون با فنل فتالئین در شرایط خاص این آزمایش با قرار دادن A

N= 0,02

)mg/lit CaCO3) =( A/V×1000 قلیائیت فنل فتالئین

T = M + P قلیائیت کل

می نامیم. قلیائیت کل، متیل اورانژوفنل فتالئین نمونه مورد آزمایش را T را M و P مجموع

گزارش کنید. CaCO 3برحسب

محاسبه حالات پنجگانه قلیایی

باشد M یعنی اسید مصرفی در مجاورت معرف فنل فتالئین ومتیل اورانژ برابر و0= P=T - اگر

قلیائیت آب مربوط به هیدروکسید است.

بزرگتر واز کوچکتر باشد: قلیائیت آب مربوط به هیدروکسید وکربنات است T/ 2  از P - اگر

نصف قلیائیت مربوط به کربنات را نشان می دهد . مقدار قلیائیت آب در این M ودر این حالت

می باشد. T-2)T-P ) = (2P-T( و قلیائیت هیدروکسید آن M=2)T-P   حالت (

نصف M باشد: قلیائیت آب مرب وط به کربنات است زیر ا P=M ویا T/ 2  برابر P - اگر

2برابر قلیائیت کربنات است. M یا P+M قلیائیت کربنات را نشان می دهد. بنابر این

باشد : در این صورت معلوم می شود که علاوه بر M یعنی کوچکتر از T/ 2  کمتر از P - اگر

نصف قلیائیت کربنات است. بنابراین قلیائیت P کربنات مقداری بیکربنات در آب یافت می شود و

است. T-2P  2 وقلیائیت بیکربنات  P کربنات

باشد: قلیائیت آب فقط مربوط به بیکربنات است. P – اگر 0=