نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اندازه گیری قلیاییت - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری قلیاییت

اندازه گیری قلیاییتدانلود

دانلود آزمایش قلیائیتمحلولهای مورد نیاز:

- اسید کلرئید ریک یا اسید سولفوریک 0,02 نرمال

- معرف متیل اورانژ 0,05 درصد

- فنل فتالئین 1 درصد

توجه: درصورتیکه نمونه آب دارای کلر باقیمانده است با اضافه کردن یک قطره محلول تیوسولفات

سدیم 1/. نرمال آنرا حذف کنید.

روش کار:

25،50،100سی سی از نمونه چند قطزه اندیکاتور فنل فتالئین اضافه کنید(2 قطره)

اکر آب مورد آزمایش صورتی شد محلول را با اسید کلریدریک استاندارد تا بیرنگ تیتر کنید ( اگرنمونه

کمتر از8/3 باشد، در حضور اندیکاتور فنل فتالئین تغییر رنگ نداده وقلیائیت فنل فتالئین ندارد در

اینصورت ادامه کار راانجام دهید ) حال به محلول 3 قطره متیل اورانژ بیفزایید اگر آب مورد آزمایش

زرد شده آنرا با اسید کلرید ریک استاندارد تا ظهور رنگ زرد نارنجی تیتر کنید.

محاسبه:

:A حجم اسید مصرفی در مرحله تیتراسیون با فنل فتالئین

:V حجم نمونه آرمایش شده

:N نرمالیته اسید مصرفی

درشرایط خاص این آزمایش استفاده از اسید کلریدریک 0,02 نرمال

)mg/lit CaCO3) =( A/V×1000 قلیائیت فنل فتالئین

(mg/lit CaCO3) =( A×N5000/V)M قلیائیت فنل فتالئین

:حجم اسید مصرفی در مرحله تیتراسیون با فنل فتالئین در شرایط خاص این آزمایش با قرار دادن A

N= 0,02

)mg/lit CaCO3) =( A/V×1000 قلیائیت فنل فتالئین

T = M + P قلیائیت کل

می نامیم. قلیائیت کل، متیل اورانژوفنل فتالئین نمونه مورد آزمایش را T را M و P مجموعبرحسب CaCO 3

گزارش کنید.

محاسبه حالات پنجگانه قلیاییحالتهای مختلف قلیائیت آب

  1. اگر P=T پس M=0 یعنی در محیط کربنات و بی‌کربنات وجود ندارد و قلیائیت مربوط به هیدروکسیدهاست.
  2. اگر  قلیائیت مربوط به هیدروکسیدها و کربناتها می‌باشد.
  3. اگر P = M پس  قلیائیت مربوط به کربناتها می‌باشد.
  4. اگر  قلیائیت مربوط به کربناتها و بی کربناتها می‌باشد.
  5. اگر P = 0 قلیائیت مربوط به بی‌کربناتها می‌شود. دراین صورت 8.3 > PH بوده و T= M خواهد بود.

نکته مهم

در محیط بازی که یونهای  وجود دارند، بی‌کربناتها وجود ندارند و عموما به کربنات تبدیل شده‌اند. از آن رو درصورت موجود بودن قلیائیت هیدروکسید ، مقدار قلیائیت بی‌کربنات عملا صفر خواهد بود. البته عکس این مطلب هم صادق است.