نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات مواد غذایی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات مواد غذایی

-     تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات

1-1)            تشخیص و تعیین آب افزوده شده به شیر

1-1-1)      تشخیص توسط ارزیابی وزن مخصوص شیر

1-1-2)     تعیین نقطه انجماد

1-1-2-1)    تعریف

1-1-2-3)    روش تعیین نقطه انجماد

        1-1-2-3-1)    روش کار با کریوسکوپ غیر اتوماتیک (دستی)

        1-1-2-3-2)    روش کار با کریوسکوپ ترمیستوری

 1-1-2-4)    محاسبه نقطه انجماد

 1-1-2-5)    گزارش آزمایش

 1-1-2-6)    تفسیر نتایج و محاسبه درصد آب اضافی

 1-2)    تشخیص گرفتن چربی یا خامه گیری از شیر کامل

 1-2-1)    تعیین وزن مخصوص شیر

 1-2-2)    تعیین میزان درصد چربی 

 1-2-2-1)    روش موژونیه (روش مرجع)

       الف)    لوازم و مواد مورد نیاز

       ب)    روش آزمون

1-2-2-2)    روش ژربر (روش روتین)

       الف )    اساس روش 

       ب)    وسایل و مواد لازم

       ج)    روش آزمایش 

        د)    تکرارپذیری

        ه)    گزارش آزمایش 

1-3)     تشخیص نمک در شیر

 1-3-1)    روش کیفی(روش سریع)

 1-3-2)    روش کمی

       الف )    وسایل و مواد لازم

       ب )    روش آزمایش

 1-4)    تشخیص شیر باز ساخته (شیر خشک) در شیر خام

        الف )    روش آزمون 

        ب )    روش های تشخیص و تایید

 1-5 )    تشخیص آب پنیر افزوده شده به شیر خام 

 1-5-1 )    اندازه گیری پروتئین شیر با روش کلدال

        الف)    اساس روش

        ب )    وسایل و مواد لازم

        ج )    روش کار

        د )    محاسبه و تفسیر نتایج

        ه )    تکرار پذیری 

 1-5-2 )    اندازه گیری کازئین

 1-5-3 )    اندازه گیری پروتئین های سرم 

 1-6 )    روش تشخیص پرمیت افزوده شده به شیر خام

 1-6-1 )    تعیین وزن مخصوص شیر

 1-6-2 )    تعیین پروتئین تام 

 1-6-3 )    تعیین لاکتوز به روش پلاریمتری (مرجع)

       الف )    وسایل و مواد لازم

        ب )    روش کار

        ج )    محاسبه

 1-6-4 )    اندازه گیری خاکستر شیر

       الف )   وسایل و مواد لازم

       ب )    روش کار

       ج )    محاسبه

1-7)    تشخیص اوره در شیر خام

 1-7-1)    تعیین پروتئین تام

 1-7-2)    تعیین کازئین

 1-7-3)    تعیین پروتئین های سرم

 1-7- 4)    تعیین ازت غیر پروتئینی

 1-8)    تشخیص قند افزوده شده به شیر

       الف)    وسایل و مواد لازم

       ب)    روش آزمایش 

 1-9)    تشخیص چربی های جایگزین شده در شیر

 1-9-1)    اندازه گیری اندیس رایشر میسل 

        الف)    دستگاهها و مواد لازم 

        ب)    روش آزمون

        ج)    محاسبه

 1-9-2)    اندازه گیری اندیس پولنسک

       الف)    روش آزمون

        ب)    محاسبه

  2-    تشخیص مواد خنثی کننده در شیر 

  2-1)    روش تشخیص کربناتها و بی کربناتها  

 

    

 

سایت بهداشت محیط ایران


 مطالب مرتبط به تقلبات و دخل و تصرف در مواد غذایی در سایت بهداشت محیط ایران :  

 

- تقلبات شیر و آزمایشات تشخیص آن 

- انواع تقلب در شیر و لبنیات 

- تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات مواد غذایی 

 انواع تقلب در مواد غذایی