تبلیغات نیکان سم
نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
کتابهای مرتبط با بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
رایتل
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

کتابهای مرتبط با بهداشت محیط

B_010
عنوان: با گیاهان آب را تصفیه کنیمنویسنده/ گردآورنده:ب. وولورتون- ج وولورتونتاریخ انتشار:1387/2/14ویرایش:ناشر:گروه بین‌المللی ره شهردسته‌بندی:دانلود رایگان
124
عنوان: مشخصات فنی عمومی مخازن آب – نشریه ۱۲۴نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:دانلود رایگانWADGBinderCover02-01-08
عنوان: SEWER MANHOLES AND CLEANOUTSنویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:0دانلود رایگان


 

8842
عنوان: Using Desalination Technologies for Water Treatmentنویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان


Pages from 129-3-S
عنوان: ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح‌های تصفیه فاضلاب شهری – ۳-۱۲۹نویسنده/ گردآورنده:سازمان برنامه و بودجه-وزارت نیروتاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان

02-9458
عنوان: زاهنمای کنترل و تضمین کیفیت نمونه برداری از منابع آب سطحی و خروجی فاضلاب هانویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان177-s
عنوان: راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب – نشریه ۱۷۷نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگانDesalination_experience_document
عنوان: Desalinationنویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان241-S
عنوان: راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری – نشریه ۲۴۱نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان237-S
عنوان: راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) – نشریه ۲۳۷نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان


179-S
عنوان: راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی – نشریه ۱۷۹نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان


Doncon Mara Domestic_Wastewater_Treatment
عنوان: Domestic Wastewater Treatment in Developing Countriesنویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان


Desal_Handbook
عنوان: California Desalination Planning Handbookنویسنده/ گردآورنده:California State University,Sacramento Center for Collaborative Policyتاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان
275-s
عنوان: ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های آب و فاضلاب – نشریه ۲۷۵نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان


278-S
عنوان: راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری – نشریه ۲۷۸نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان
284-S
عنوان: راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری – بخش دوم تصفیه ثانویه – نشریه ۲۸۴نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان
285-S
عنوان: راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه ۲۸۵نویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان


waterhammer0505
عنوان: Water Hammer-Reyemetalنویسنده/ گردآورنده:تاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان
1
عنوان: Efficiency Management Of wastewaterنویسنده/ گردآورنده:Ismail Al Baz, Ralf Otterpohl and Othersتاریخ انتشار:ویرایش:ناشر:دسته‌بندی:
دانلود رایگان