نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
میدان های الکترومغناطیسی و بهداشت عمومی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

میدان های الکترومغناطیسی و بهداشت عمومی

میدان های الکترومغناطیسی و بهداشت عمومی

در حال  حاضر استفاده  از الکتریسیته بخش  مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد ، در جایی  که الکتریسیته جریان دارد میدان های الکتریسیته ومغناطیسی وجود دارند که این میدان ها در خطوط وحامل های مغناطیسی ووسایل وجود دارد.

پس از سال 1970 پرسش ها در خصوص مواجهه با (ELF) (فرکانس های کوتاه مدت شدید و(EMF)(میدان های مغناطیسی و والکتریسیته ) که باعث مضرات بهداشتی می شود افزایش یافت ، از این رو تحقیقات بیشتری انجام شدکه به طور موفقیت آمیزی این نگرانی را برطرف می ساخت وتمرکز بشر را روی تحقیقات اینده محدود می ساخت.

در سال 1996 سازمان بهداشت جهانی (WHO) پروژه های بین المللی در زمینه ی الکترومغناطیس به منظور تحقیق روی خطرات بالقوه ی بهداشتی مرتبط با تکنولوژی های با فرکانس (ELF) را پایه ریزی نمود.

یک گروه مسئول (WHO    ) اخیرا یک مقاله در زمینه ی اهمیت بهداشتی فرکانس (ELF    ) به انجام رساند، این مقاله بر اساس اکتشافات گروه مسئول ومقالات به روز اخیر بر روی اثرات بهداشتی (ELF    )،(    EMF    )که در سال 2002 به وسیله ی آژانس بین المللی تحقیقات      روی       سرطان (CRAI) و  تحت حمایت (WHO) وکمیته بین المللی تابش غیر یونی (ICNIRP) در سال 2003 انجام شده بود تهیه شد.

میدان های الکتریکی  و مغناطیس هر جایی که  جریان متداول الکتریسیته برقرار باشد مانند خطوط برق، کابل ها، سیم کشی های مسکونی ودر وسابل برقی موجود می باشد.

میدان های الکتریکی از بار های الکتریکی  ناشی می شوند که  براساس  (ولت برمتر) (V\M)   اندازه گیری می شوندوبه وسیله ی مواد معمول مانند چوب وفلز محافطت می شوند.

میدان های مغناطیسی از حرکت بار های الکتریکی (به عبارتی دیگر از یک جریان ناشی می شوند) که بر اساس (T) تسلا یا(mT) میلی تسلا یا(Tμ) میکروتسلاانداره گیری می شوند ،که در برخی از کشورها با واحدگائوس اندازه گیری می شود.(1T=10000G)

که این میدان ها با مواد معمول محافظت نمی شوند و به آسانی از آنها عبورمی کنند، که هردو نوع میدان درمنبع قوی ترند وبا زیادشدن فاصله تا منبع ضعیف تر می شوند.

بیشتر مولدهای برق والکتریسیته در فرکانس های 50 یا60(HZ) (هرتز) عمل می کند.

ارزیابی وسایل مشخص نیز نشان می دهد که دارای میدان کمتر از 100 میکروتسلا می باشد.

در زیر خطوط برق،میدان مغناطیسی می تواند حدود 20() ومیدان های الکتریکی می تواند چندین هزار(V\M) باشد،اگرچه میانگین فرکانس میدان های مغناطیسی برق ساختمان درخانه ها دراروپا،تقریبا کمتر از.07() ودرشمال آمریکا کمتر از .11m است.

ارزیابی میانگین میدان های الکتریکی در خانه نشان  می دهد که  بالاتر از ده ها  ولت بر مترمی باشند.

در اکتبر سال 2005،(WHO) یک همای با حضور گروهی مسئول که دارای تخصص علمی  بودند به منظور ارزیابی خطرات بهداشتی که ممکن است درمواجهه با فرکانس های (ELF) که دارای میدان های الکتریسیته ومغناطیس در محدوده ی فرکانس 0 تا100 (HZ) ایجاد می شود را ترتیب داد.

هنگامی که  (RCAI) در سال  2002   مدارک راجع  به  سرطان را آزمایش می کرد این گروه مسئول در سازمان بهداشت جهانی  مدارک و شواهدی را برای  تعدادی از اثرات بهداشتی را  بازبینی  می کرد  ودلایل ومدارک راجع به سرطان را به روز وجدید می کرد.

نتایج وپیشنهادات گروه مسئول در یک رساله به نام ضوابط بهداشت محیط WHO در سال 2007 ارائه شدند. دنبال فرآیند ارزیابی استاندارد خطرات بهداشتی گروه  مسئول به  این  نتیجه رسیدند  که  نگرانی بهداشتی واقعی در رابطه با میدان های الکتریکی (ELF) در سطوحی که عموما تعداد زیادی از مردم با آن مواجه می شوندوجود ندارد، بنابراین ادامه ی مقاله مارا متوجه اثرات میدان های  مغناطیسی (ELF) می سازد.

1- اثرات کوتاه مدت:

اثرات بیوفیزیکی که ناشی از مواجهه ی شدید با سطح بالایی ازمیدان مغناطیسی(بالاتراز100() ایجاد می شود که به وسیله ی مکانیسم های شناخته شده ی بیوفیزیکی توضیح داده می شوند.

میدان های مغناطیسی (ELF) خارجی شامل میدان الکتریکی وجریان آن در بدن که با نیروی میدانی  بالا است، که باعث تحریک ماهیچه ها واعصاب وتغییر قابلیت تحریک سلول های سیستم عصبی مرکزی خواهد شد.

2-اثرات بالقوه بلند مدت

تعدادزیادی از تحقیقات علمی خطرات بلند مدت مواجهه با میدان های مغناطیسی (ELF) به خصوص به تمرکز بر سرطان خون در کودکان را آزمایش کردند.

در سال 2002 (CRAI) یک  رساله منتشر کرد که  میدان های مغناطیس (ELF) را به عنوان  یک عامل احتمالی سرطانزا برای انسان طبقه بندی کرد، این طبقه بندی برای مشخص کردن یک عامل سرطانزایی است چون که مدارک ودلائل محدودی از سرطانزایی در انسان است واین مدارک از مدارک سرطانزایی در حیوانات آزمایشگاهی است. این طبقه بندی بر اساس آنالیز مشترک مطالعات اپیدمیولوژیکی به  دست آمد که یک الگوی سازگار ومنظمی ازافزایش سرطانزایی کودکانی که با میدان های مغناطیسی برق های ساختمانی که میزانشان بالاتر از.3 تا.4 میکروتسلا بود به دست آمد.

در حال حاضرشواهد علمی مربوط به اثرات بهداشتی محتمل ناشی از مواجهه ی بلندمدت یا سطوح پایین مواجهه با میدان های مغناطیسی (ELF) کافی نیستند که بخواهیم این محدوده ی مواجهه  را  توجیه  کنیم.

رهنمودهای WHO

برای مواجهات  سطوح بالا  که  کوتاه مدت هستند مضرات بهداشتی به طور علمی توسط (NICNIRP) درسال(2003) جمع آوری وتدوین شدند.

رهنمون های بین المللی مواجهه برای محافظت کارگران وعموم مردم از اثرات بهداشتی طراحی شده اند که بایستی توسط سیاستمداران در دستور کار قرار گیرد. برنامه های محافظتی (EMF) باید اندازه گیری های مواجهه با منبع را نیزدر بر داشته باشد چون ممکن است  در جایی  انتظار برود  که  از محدوده ی میدان تعیین شده ی مجاز تجاوز کند.

در مورد اثرات بلند مدت  شواهدی  که موجود است  برای بررسی ارتباط  بین  مواجهه  با  میدان های مغناطیسی (ELF) وسرطان خون کودکان کافی نیستند ودارای نقص می باشند برهمین اساس فقط توصیه های زیر پیشنهاد شده است:

1- دولت و صنعت باید  به ارزیابی علم موجود بپردازند و تحقیقات  برنامه ریزی شده به  منظورافزایش راطمینان به مدارک علمی موجوددرزمینه ی اثرات بهداشتی مواجهه با (ELF) را فراهم سازندواز طریق فرآ یندهای ارزیابی خطرات (ELF) به بررسی علومی در این زمینه که  تاکنون شناسایی  شدند  بپردازند وهم چنین دستورکار تحقیقات جدید را فراهم کنند.

2-اعضای ایالت وکشور باید تشویق شوند که یک کمیته برنامه ریزی شده تشکیل دهند که این کمیته یک سری شرط  بندهایی داشته   باشد که  بتواند تصمیم گیری  درستی انجام دهد. این کمیته  می تواند بهبود هماهنگی وهمفکری بین صنعت،دولت های محلی وشهروندان درفرآیندبرنامه ریزی برای(ELF)و(EMF) تجهیزات وسایل را انجام دهد.

3-موقعی که ساختار بندی وطراحی تسهیلات وتجهیزات جدید صورت می گیرد بایستی راه های کاهش مواجهه نیزمدنظر قرار گیرد.کاهش میزان مواجهه که اندازه گیری می شود  ممکن است از کشوری به کشور دیگر متغیرباشد،اگرچه سیاستی که براساس مواجهه کم باشد هیچ تضمینی را ارائه نمی دهد.

منبع : 


پایگاه اطلاع رسانی مدیریت بهداشت محیط سپاهان
جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)