نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
پروژه آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

پروژه آب و فاضلاب

بخش  اول: شبکه آبرسانی

 

1- 1- مقدمه ................................................................................................................................... 1

1- 2- عوامل مؤثر در برآورد جمعیت آیندۀ یک شهر ................................................................. 1

1- 3- دوره طرح ........................................................................................................................... 2

1-4- محاسبۀ مساحت فعلی شهر ............................................................................................... 2

1-5- محاسبۀ جمعیت فعلی ......................................................................................................... 2

1-6- محاسبۀ جمعیت در پایان دورۀ طرح .................................................................................. 3

1-7- متوسط مصرف سرانۀ آب .................................................................................................... 4

1-7-1- مصرف خانگی .................................................................................................................. 4

1-7-2- تعیین متوسط مصرف سرانۀ خانگی .............................................................................. 5

1-7-3- تعیین حداکثر مصرف روزانۀ فضای سبز ....................................................................... 6

1-7-4- تعیین متوسط مصرف سرانۀ عمومی و همگانی ............................................................. 6

1-7-5- تعیین متوسط مصرف سرانۀ تجاری و صنعتی .............................................................. 7

1-7-6- تلفات آب ........................................................................................................................ 7

1-8- تعیین متوسط  مصرف سرانۀ روزانه آب و آب مصرفی شهر ............................................. 8

1-9- تعیین حداکثر مصرف سرانۀ روزانه آب و آب مصرفی شهر .............................................. 9

1-10 - تعیین حداکثر مصرف سرانۀ ساعتی ................................................................................ 9

1-11- مخازن آب .......................................................................................................................... 10

1-11-1- نحوه تعیین حجم مفید مخازن آب تصفیه شدۀ زمینی ............................................... 10

1-11-2- محاسبه حجم مفید مخازن در انتهای دروۀ طرح و تعداد مخازن ................................10

1-11-3- شکل مخازن و تعیین ابعاد مخازن .............................................................................. 11

 

 

 

 

پروژه آب و فاضلاب

فهرست

 

 

1-12- شبکه آبرسانی شاخه ای .................................................................................................. 12

1-12-1- تعیین دبی مصرفی در واحد طول لوله و دبی مصرفی لوله ها .....................................12

1-12-2- تعیین دبی تجمعی لوله ها ........................................................................................... 15

1-12-3- تعیین طول مسیر بحرانی و حداکثر شیب خط انرژی ............................................... 17

1-12-4- تعیین قطر بهینه و قطر تجاری لوله ها ....................................................................... 18

1-12-5- محاسبه سرعت و افت فشار در لوله ........................................................................... 19

1-13- محدودیت های سرعت .................................................................................................... 19

1-14- تعیین فشار در گره ها .................................................................................................... 23

1-15- شبکه آبرسانی حلقوی .................................................................................................... 25

1-16- تجهیزات شبکه آبرسانی ................................................................................................ 37

1-17- چگونگی ترسیم خطوط فشار ........................................................................................ 39  

1-18- طراحی شبکه های آبرسانی توسط نرم افزارهای کامپیوتری ....................................... 39

 

بخش  دوم : طراحی شبکه حلقوی توسط نرم افزار LOOP V 4.0

 

2-1- طراحی شبکه حلقوی توسط نرم افزار LOOP V4.0 ...................................................... 40

2-2- مقایسه دو روش دستی و کامپیوتری  ............................................................................. 48

 

 

 

پروژه آب و فاضلاب

فهرست

 

بخش  سوم : شبکه جمع آوری فاضلاب

 

3-1- مقدمه ................................................................................................................................  49

3-2- تعیین مقدار فاضلاب تولید شده در یک شهر (دبی طرح)...............................................49

3-3- روش های جمع آوری فاضلاب به صورت کامل ............................................................... 50

3-4- جمع آوری فاضلاب به روش مجزا ................................................................................... 50

3-5- تعیین ضریب بهره برداری ............................................................................................... 51

3-6- تعیین ضریب حداکثرجریان فاضلاب .............................................................................. 52

3-7- تعیین ضریب حداقل جریان فاضلاب .............................................................................. 52

3-8- تعیین متوسط مقدار سرانه فاضلاب خانگی ................................................................... 53

3-9- تعیین مقدار فاضلاب صنعتی ........................................................................................... 54

3-10- تعیین مقدار نشت آب ....................................................................................................  55

3-11- تعیین مقدار حداکثر و حداقل کل فاضلاب .................................................................... 55

3-12- تعیین مقدار دبی شستشو .............................................................................................. 56

3-13- تعیین دبی و دبی تجمعی (عبوری) لوله ها ................................................................... 57

3-14- تعیین قطر اولیه (محاسباتی) لوله ها ............................................................................ 59

3-15- تعیین سرعت و ارتفاع فاضلاب ..................................................................................... 59

3-16- جدول شبکه جمع آوری فاضلاب به روش مجزا ............................................................ 62

3-17- تعیین دبی فاضلاب سطحی (رواناب حاصل از باران) .................................................... 64

3-18- جدول شبکه جمع آوری فاضلاب سطحی به روش مجزا .............................................. 66

3-19- جمع آوری فاضلاب به روش درهم ................................................................................. 68

3-20- تعیین کمترین سرعت در روش درهم ...........................................................................  69

3-21- جدول شبکه جمع آوری فاضلاب به روش درهم .......................................................... 73

 

پروژه آب و فاضلاب

فهرست

 

 

3-22- محدودیت های فنی ......................................................................................................  75

3-22-1- محدودیت کمترین سرعت  ....................................................................................... 75

3-22-2- محدودیت بیشترین سرعت  .................................................................................... 75

3-22-3- محدودیت ارتفاع فاضلاب ........................................................................................ 75

3-22-4- محدودیت قطر لوله ها .............................................................................................. 75

3-22-5- محدودیت شیب ....................................................................................................... 76

3-23- تأسیسات شبکه ی جمع آوری فاضلاب ....................................................................... 77

3-23-1- دهانه های ریزش ...................................................................................................... 77

3-23-2- دهانه های ورود آب باران ........................................................................................ 77

3-23-3- سرریز آب باران ....................................................................................................... 77

3-23-4- آدم روها ................................................................................................................... 78

3-23-5- حوضچه های شستشو ............................................................................................. 79

3-24- نحوه ی کارگذاری لوله های آب و فاضلاب .................................................................... 80

3-25- طراحی شبکه های فاضلاب توسط نرم افزارهای کامپیوتری ....................................... 81

 

بخش  چهارم : طراحی شبکه فاضلاب مجزا  توسط نرم افزار SEWER V 3.0

 

4-1- طراحی شبکه فاضلاب مجزا توسط نرم افزار SEWER v3.0 ....................................... 82

 

بخش  پنجم : طراحی شبکه فاضلاب مجزا آب های سطحی توسط نرم افزار SEWER V 3.0

 

5-1- طراحی شبکه فاضلاب مجزا آب های سطحی توسط نرم افزار SEWER v3.0 ............ 94

پروژه آب و فاضلاب

فهرست

 

 

بخش  ششم : طراحی شبکه فاضلاب درهم  توسط نرم افزار SEWER V 3.0

 

6-1- طراحی شبکه فاضلاب درهم توسط نرم افزار SEWER v3.0 ..................................... 106
نتیجه تصویری برای دانلود

جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)