نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
بیوگاز - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

بیوگاز

بیوگاز

تاریخچه بیوگاز

در طی قرن دهم قبل از میلاد مسیح در آشور 1 و در قرن شانزدهم در ایران از بیوگاز برای گرم کردن

آب جهت حمام و شستشوی بدن استفاده م ی شد. در سال 1776 میلادی الکساندر ولتا 2 نتیجه گرفت که بین

مقدار مواد آ لی فساد پذیر و میزان گاز قابل اشتعال رابطه مستقیمی وجود دارد . در سال 1859 اولین واحد

تخمیر بیهوازی در بمبئی هند ساخته شد و در سال 1860 میلادی اولین واحد استفاده شده برای تصفیه مواد

جامد فاضلاب بوسیله شخصی بنام اچ  موراس 3 بکار گرفته شد. در اروپا برخی واحده ای بیوگاز بیشتر

از 20 سال است که مشغول به کار هستند و در حال حاضر بیش از 600 واحد هاضم در اروپا مشغول بکار

می باشند و تنها در کشور آلمان در حدود 250 واحد بیوگاز طی پنج سال گذشته نصب شده است . از نیمه

اول قرن بیستم در بسیاری از کشورها ساخت دستگاههای تولید کنند ه بیوگاز و استفاده از گاز حاصله آن

بمنظور پخت و پز، تأمین روشنایی و بکار انداختن موتورهای احتراقی وسایل نقلیه بسرعت توسعه یافت و

در این بین کشورهای چین و هند بیش از سایر کشورهای دیگر به ساخت و بهره برداری از دستگاههای

تولید کننده بیوگاز پرداخته اند 4. بیش از نیم قرن پیش در تصفیه خانه های فاضلابهای شهری در اروپا استفاده

از گاز متان حاصل از تخمیر مواد بیولوژیکی مطرح بود اما استفاده از بیوگاز بصورت متداول از جنگ

جهانی دوم به بعد مطرح شد و در ده سال اخیر بعلت کمبود انرژی و افزایش قیمت آن در کشورهای وارد

کننده مواد سوختی مورد توجه خاص قرار گرفته است.

در ایران قدمت استفاده از بیوگاز به سه قرن قبل برم ی گردد. م تأسفانه تولید بیوگاز غیر از احتمالاتی که

؛ به استفاده از سوخت متان در حمام شیخ به ایی اصفهان نسبت داده اند، سابقه دیگری از آن وجود ندارد 5

-1 کشور آشور در شمال عراق کنونی قرار داشت.

2. Alessandro Volta

3.Mouras

-4 هند و چین در دهه 1930 میلادی بطور وسیع به ساخت دستگاههای بیوگاز مبادرت کردند

-5 شیخ بهایی از خاصیت سوختی گاز باتلاقها یا گاز حاصله از فاضلابها اطلاع داشته و چنین بنظر م یرسد که حمام معروف شیخ بهایی

در اصفهان با استفاده از انرژی بیوگاز گرم م یشد. لیکن در سالهای اخیر برخی سازمانها و ارگا نهای دولتی فعالیتهایی را در این زمینه آغاز نموده و تا حدود زیادی پیش رفت داشته اند و اهمیت این فناوری در ابعاد مختلف بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و بخشی از برنامه های توسعه کشور نیز مباحثی را در چارچوب انرژی در برگرفته اند . اولین هاضم تولید متان بصورت نوین در سال 1354 در روستای نیاز آباد لرستان ساخته شد و در سال 1361 یک واحد سه مترمکعبی در دانشگاه صنعتی شریف مورد مطالعه قرار گرفت و در سالهای 1361 تا 1365 مرکز تحقیقات انرژ یهای نو در سازمان انرژی اتمی پژوهشهای ویژه ای را در این زمینه به انجام رساند که از جمله می توان به احداث 10 واحد بیوگاز در استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و کردستان اشاره نمود . در دهه 1360 وزارت جهاد سازندگی نیز در این راه اقداماتی صورت داد و ابتدا در سال 1363 یک واحد آزمایشی در حیدر آباد کرج ساخته شد و سپس در سال 1364 یک نمونه واقعی در یکی از روستاههای شهر گرگا ن احداث گردید ؛ در ضمن جهاد کشاورزی 40 هاضم دیگر در مناطق مختلف کشور ساخت که 18 واحد آن به مرحله گاز دهی رسید . آنچه مسلم می باشد این است که باید تکیه بر تجربیات سایر کشورها ، با توجه به

امکانات طبیعی و شرایط اقلیمی صورت گیرد.

بیوگاز

بیوگاز به گازهای تولید شده در اثر تخمیر و تجزیه بیهوازی مواد آلی بوسیله باکتریهای بیهوازی بویژه

متان زا که در یک محفظه تخمیر بوجود م ی آیند، اطلاق می شود . بیوگاز سوخت تمیزی است که ایجاد

آلودگی زیست محیطی نمی کند؛ در ضمن خط ر انفجار بیوگاز کم است و با توجه به وجود گاز دی اکسید کربن

در مخلوط بیوگاز،بعنوان یک ضد آتش عمل می نماید. افزایش دی اکسید کربن ارزش حرارتی و قابلیت اشتعال آنرا . افزایش به شدت کاهش می دهد. لذا با استفاده از فیلترهایی جهت جداسازی دی اکسید کربن

میزان ارزش حرارتی بیوگاز را فزایش می دهند. این مخلوط گازی که از تخمیر مواد زاید آلی در شرایط بیهوازی حاصل می شود دارای 60تا70درصد متان و 30تا40 درصد دی اکسید کربن و مقادیر ناچیزی از گازهای دیگر مانند هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، منواکسید کربن و سولفید هیدروژن است و همانطور که مشخص است قسمت اعظم اینگاز از متان و دی اکسید کربن تشکیل شده است ولی در عین حال نسبت ترکیبات مختلف آن بستگی به

نوع مواد اولیه و نیز تا حدودی بمیزان حرارت محیط و زمان توقف مواد در مخزن تخمیر دارد . بیوگاز منبع

با ارزشی از انرژی است که اغلب به هدر می رود. اگر متان با ایمنی کامل جمع آوری شود و بدرستی ذخیره

گردد، می تواند منبع مهمی از انرژی باشد . از این گاز می توان بعنوان یک حامل انرژی مستقیماً در تأمین

انرژی حرارتی و روشنایی ساختمانها استفاده نمود یا اینکه جهت تولید برق در ژنراتورهای گازی آنرا بکار

برد.

دستگاه بیوگاز واحدی است که در آن مواد اولیه هضم می شوند و بیوگاز تولید و ذخیره م ی گردد. بطور

کلی ساختمان دستگاه بیوگاز از دو قسمت محفظه تخمیر 1 و محفظه گاز 2 تشکیل شده است که محفظه

تخمیر برای نگهداری مواد اولیه بر اساس ظرفیت دستگاه و مقدار مواد اولیه ساخته م ی شود و محفظه گاز

مخزنی اس ت که جهت نگهداری گاز از آن استفاده می شود. تفاوت عمده دستگاههای بیوگاز در نحوه قرار

گرفتن دستگاه و نحوه استفاده از آن است.

بیوگاز با یک شعله آبی رنگ می سوزد و وقتی با نسبت حجمی 1 به 20 (یک حجم بیوگاز و 20 حجم هو ا) با

هوا مخلوط می شود، بشدت قابل اشتعال بو ده و بعنوان سوختی که هر فوت مکعب آن دارای ارزش حرارتی600BTU(British thermal unit)(151تا1975کیلوکالری می باشد، می تواند به منظور ایجاد حرارت، روشنایی و نیز پخت و پز مورد استفاده قرار گیرد . ارزش حرارتی بیوگاز به درصد گاز متان تولید شده بستگی دارد که آن هم باکیفیت مواد آلی وارد شده به تانک تخمیر دستگاه بیوگاز ارتباط مستقیم دارد و هر چه میزان متان تولیدی

بیشتر باشد، در نتیجه قابلیت سوخت گاز بیشتر م ی شود. در صورتی که مقدار دی اکسید کربن در بیوگاز

بیشتر از 50 درصد باشد، بیوگاز قابل احتراق نیست . این مطلب بیانگر این واقعیت است که روزانه مقادیر قابل توجهی از انرژی نهفته در مواد آلی بدون هیچ گونه استفاد ه ای به ه در می رود؛ لذا با اجرای فراگیر طرح بیوگاز با عنوان گامی نو در صنایع بازیافت می توان با صرف هزینه های اندک به نتایج قابل توجهی دست یافت؛ بنابراین در مناطق دور دست و صعب العبوری که دسترسی به سیستمهای گاز رسانی امکان پذیر نمی باشد، می توان بیوگاز را بعنوان یک منبع سوختی مهم مورد استفاده قرار داد . از میان انواع دستگاههای بیوگاز دو نوع زیر در کشورهای صنعتی و در حال توسعه کاربردهای بیشتری دارد که عبارتند از:

1.دستگاههای بیوگاز با مخزن شناور گاز 1 که در گذشته عمدتاً در هندوستان ساخته می شدند و به نوع

هندی معروف هستند. در این دستگاهها مخزن گاز بطور مستقیم درون پساب مخزن هاضم شناور است. این

دستگاهها معمولاً برای هضم فضولات دامی و انسانی که روزانه به درون دستگاه هاضم وارد می گردند،

ساخته م یشوند و نحوه کار با این نوع دستگاهها ساده است.

2.دستگاههای با مخزن گنبدی ثابت 2 به نوع چینی معروف هستند و گاز در آنها در بالاترین قسمت مخزن

هاضم جمع می گردد. زمانی که تولید گاز آغاز م یگردد، پساپ موجود در مخزن هاضم به سوی حوضچه

خروجی جابجا می شود و هر چه میزان گاز تولیدی بیشتر شود، فشار آن در مخزن افزایش م ییابد.

دستگاههای بیوگاز را م یتوان بر اساس حجم و اندازه آنها به صنعتی و خانگی نیز تقسیم نمود. سیستمهای

خانگی بیشتر در کشورهای جهان سوم متداول شد هاند در حالی که کشورهای صنعتی سیستمهای تجاری و

صنعتی را بیشتر مورد توجه قرار داده اند. هر یک از این دو مدل دستگاه بیوگاز با توجه به شرایط اقلیمی،

اقتضا امکانات مالی و منطقه ای قابلیت کاربرد در مناطق مختلف را دارند. دستگاههای بیوگاز مدل چینی

بدلیل سادگی ساختمان و عدم نیاز به وسایل در ایران نسبت به مدل هندی برای روستاههای ما در اولویت

بیشتری قرار دارد. در اکثر کشورها تحقیقات گسترده ای در زمینه کاربرد بیوگاز در حال انجام است؛ لذا

استفاده از بیوگاز چشم انداز بسیار روشنی را در آینده برای بخش انرژی ترسیم م ینماید. بیوگاز بعنوان

گزینه مناسب بمنظور استفاده در موتورهای احتراق داخلی، پیلهای سوختی، موتورهای گازی، ژنراتورها و...

از پتانسیل بسیار مناسبی برخوردار است.

تشریح واکنش تولید بیوگاز

واکنشهای هضم در دستگاه بیوگاز مشتمل بر یک سری فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی است که در

غیاب اکسیژن و در حضور ارگانیسمهای بیهوازی، آب و دمای 35 الی 70 درجه سانتیگراد، گازی تولید

می شود که بخش عمده ای از آن مخلوطی از گازها ی متان و دی اکسید کربن است . در دستگاههای بیوگاز

واکنشهای تخمیر شامل یک سری فعل و انفعالات شیمیایی بهم پیوسته می باشد که در عین مجزا بودن،

ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند . اصول هضم شامل مراحل زیر می باشد که هر مرحله توسط گروه خاصی

از ارگانیسمها انجام می گیرد:

در مرحله اول مرحله مواد آلی پیچیده مانند کربوهیدراتها، چربیها و پروتینها توسط باکتریهای اسید ساز به

مواد آلی ساده مانند قندهای ساده ، اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه تبدیل می شوند. این باکتریها مواد پیچیده آلی

را به اسیدهای چرب فرار تجزیه نموده و علاوه بر اس ید استیک و اسید پروپیونیک مقداری آمونیاک و گاز

کربنیک نیز تولید می شود.

در مرحله دوم باکتریهای اسید ساز (اسید لاکتیک، اسید پروپیونیک، اسید استیک و اسید بوتیریک )، مواد

آلی مرکب را به اسیدهای فرار تبدیل می کنند. پروتینها در ابتدا به اسیدهای آمینه و سپس به اسیدهای

فرار شکسته می شوند، کربوهیدراتها در ابتدا به قندهای ساده و سپس به اسیدهای چرب فرار تبدیل شده

می شوند و اسیدهای چرب به اسیدهای چرب فرار تغییر می یابند؛ در ضمن مواد دیگری همانند هیدروژن،

دی اکسید کربن، سولفید هیدروژن، اتانول و مق ادیر بسیار جزیی از گازهای متان، ازت و آمونیاک در این

مرحله بوسیله باکتریهای اسید ساز تولید و آزاد می شوند.

در مرحله سوم باکتریهای متا ن زا، اسیدهای تولید شده در مرحله قبلی را به متان و دی اکسید کربن تجزیه

می کنند. این گروه ، مرکب از تعداد معدودی از باکتریها هستند که رش د و تکثیر آنها به کندی صورت گرفته

و نسبت به محیط خود بسیار حساس است . در دستگاه هاضم که بطور صحیح عمل می کند، تعادل این دو

گروه از باکتریها باید چنان باشد که متان سازها فقط اسیدهایی است که اسیدسازها تولید می کنند، به مصرف

برسانند. برخی دیگر از انواع باکتریه ا نیز هیدروژن و دی اکسید کربن را جهت تولید متان به مصرف

می رسانند. در حقیقت در این مرحله است که فعل و انفعالات اصلی متان زدایی را شامل م یشود.

در یک دستگاه در حال تعادل، متان سازها اسیدهایی را که اسید ساز تولید می کنند، به مصرف می رسانند.

، هنگامی که اسید سازها فعالیت بیشتری نسبت به متان سازها داشته باشندپی اچ  محلول کاهش یافته و جلوی

رشد باکتریهای متان ساز گرفته م یشود تا سرانجام عمل هضم متوقف گردد.

گوارش بیهوازی می تواند برای مواد مایع مانند فاضلابها یا برای مواد جامد مانند فضولات دامی و

بقایای گیاهی انجام شود. در هر دو حالت وجود رطوبت کافی و مناسب برای انجام واکنشها الزامی است.

فرایند هضم در راکتورهایی به نام هاضم صورت م یگیرد. دستگاههای بیوگاز را از لحاظ عملکردی به دو

دسته پیوسته 1 و ناپیوسته 2 تقسیم می کنند که در مدل پیوسته ورود مواد هر روز و خروج آنها نیز به ازای

میزان فضولات ورودی همزمان انجام می شود اما در مدل ناپیوسته کل مخزن تخمیر در یک زمان پر و در

زمان دیگری بطور کامل تخلیه می شود.

سلامتی محیط میکروبها برای ایجاد بیوگاز بستگی به فاکتورهای متعددی دارد که همواره باید مورد توجه

قرار گیرد که مهمترین آنها بشرح ذیل می باشند:

1. درجه حرارت محیط تخمیر

37 0C معمولاً دستگاههای بیوگاز در حد فعالیت باکتریهای مزوفیلیک عمل نماید که دمای مطلوب آن

، 70 0C 30 ممکن است دستگاه اسیدی شود و در دمای بالاتر از 0C است. در درجه حرارتهای پایی ن تر از

باکتریها از بین م ی روند؛ از اینرو باکتریهای متا ن زا نسبت به نوسانات سریع درجه حرارت کاملاً حساس بوده

و در تولید بیوگاز تأثیر منفی دارد . درجه حرارت در مخزن تخمیر باعث از بین رفتن بسیاری از باکتریهای

بیماری زا و انگلها می شود.

مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 خاصیت اسیدی یاپی اچ مواد

باکتریهای متان زا که در فرایند تخمیر شرکت م ی کنند نسبت به پی اچ محیط حساسیت دارند و فعالیت این  این باکتریها و دیگر ارگانیسمهای بیهوازی در محیطی با پی اچ در حدود 6/8 تا 7/2 امکان پذیر می باشد

. کاهش پی اچ باعث اختلال در زندگی باکتریهای متان زا شده و تولید گاز متان متوقف می شود. در صورتی که محیط  قلیایی شودو پی اچ آن بالا برود با ید صبر نمود تا پی اچ محیط دوباره به حالت تعادل برگردد و سپس مواد اولیه را به آن اضافه نمود.

نسبت کربن به ازت مواد

باکتریهای بیهوازی برای زنده ماندن و انجام فعالیتهای خود نیازمند کربن و ازت می باشند. باکتریهای

بیهوازی معمولاً کربن را بعنوان منبع انرژی جهت رشد و نمو و ازت را برای ساختن دیواره سلولی خود

مصرف می کنند. نسبت این مواد در کنترل فعل و انفعالات بسیار مهم است؛ میزان مصرف کربن نسبت به

ازت 30 تا 35 برابر سریعتر می باشد؛ لذا نسبت C/Nموجود در مواد اولیه جهت فعالیت باکتریهای بیهوازی و

سرعت تخمیر و متعاقب آن تولید گاز متان بسیار موثر است. وقتی نسبتC/Nزیاد شود، ازت زودتر از کربن

تمام می شود و کربن باقیمانده باعث اسیدی شدن محیط می گردد و بالعکس زمانی که نسبتC/Nکم شود،

ازت بصورت گاز آمونیاک از محیط خارج و موجب قلیایی شدن محیط می گردد و نیز تولید گاز بعلت عدم

وجود کربن متوقف می شود. در حالت ایده ال این نسبت کربن به ازت در حدود 25 تا 30 می باشد.

4. میزان رطوبت و آب مورد نیاز

میزان آب در مواد اولیه که بایستی مورد تخمیر قرار گیرند در حدود 90 % از وزن کل مواد را تشکیل

می دهد. افزایش و یا کاهش زیاده از حد رطوبت مواد در مخزن تخمیر، تأثیر بسزایی در تولید گاز دارد.

5. درجه غلظت مواد

برای اینکه باکتریها بتوانند مواد آلی را جذب کنند، لازم است که مواد بصورت محلولی رقیق درآیند.

در مخازن بیوگاز بهترین غلظت مواد جهت عملیات تخمیر بیهوازی در حدود 7 الی 9 درصد مواد جامد

می باشد. ازدیاد غلظت مواد موجب افزایش چسبندگی و مانع از رشد باکتریها و کاهش غلظت موجب لایه

لایه شدن محلول می شود که مستلزم همزدن مداوم محلول است. معمولاً مواد اولیه مورد استفاده در تخمیر

بیهوازی غلظت بالایی داشته و لازم است تا با نسبت معینی آب رقیق شوند.

6. عدم وجود عناصر بازدارنده سمی

در غلظتهای زیاد بعنوان بازدارنده تولید Na,Ca,Mg,K,Fe در سیستمهای بیوگاز وجود عناصری مانند

گاز هستند و موجب کندی یا توقف رشد باکتریهای متان زا می شوند؛ اما غلظت کمی از آنها م ی تواند سبب

تحریک رشد باکتریها و افزایش سرعت تولید گاز گردد.

7. مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هاضم

این مدت زمان در حقیقت فاصله میان زمان ورود حجم مشخصی از فضولات از طریق لوله ورودی به

مخزن هاضم و زمان خروج آن از طریق لوله خروجی بشمار می آید. زمان ماند بسیار حائز اهمیت است زیرا

چنانچه مواد ورودی به اندازه کافی درون مخزن باقی نمانند و روند هضم و تخمیر کامل نشود، بیوگازی

تولید نخواهد شد؛ در این صورت از آنجایی که مخزن هاضم تنها برای مدت کوتاهی در اشغال حجم معینی

از فضولات ورودی می باشد، عامل مذکور نقشی را در طراحی مخزن هاضم بازی نخواهد کرد. تولید گاز با

افزایش زمان ماند، روند افزایشی دارد؛ بعبارت دیگر تولید گاز متان با زمان ماند طولان یتر بیشتر خواهد

شد.

8. یکنواخت بودن محلول

یکنواخت نگهداشتن محلول از نظر غلظت و درجه حرارت بر روی سرعت تکثیر باکتریها تأثیر مثبت

دارد. همزدن مواد داخل محفظه تخمیر که با افزودن روزانه مواد به محفظه تخمیر صورت می گیرد، موجب

تحریک بیشتر باکتریها و متعاقب آن تولید گاز می شود.

مزایای تولید بیوگاز

فاقد آلودگی زیست محیطی بوده و بدون دود و بو می سوزد.

کمیت و کیفیت نیتروژن موجود در کود حاصل از تأسیسات بیوگاز به مراتب بهتر و غنی تر از کودی

است که از شیوه های متداول از مواد گیاهی بدست می آید.

از نظر اقتصادی پساپ حاصل از مخازن هاضم م ی تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی

باشد؛ بعلا وه نیتروژن موجود در کود حاصل از فرایند بیوگاز عاری از بوهای زننده است؛ در ضمن

موجب بهبود خاک و افزایش محصولات کشاورزی نیز می گردد.

این گاز احتیاجات سوختی و روشنایی خانوارها را تأمین م ی نماید؛ در ضمن علاوه بر حفاظت از

محیط زیست، موجب صرفه جویی در وقت افراد خانواده جهت تأمین مواد سوختنی نیز می شود.

جایگزین بسیار مناسبی برای سوختهای انرژ ی زا محسوب م ی شود و همواره در دسترس بوده و نیز

اقلیم تأثیر چندانی در کاربری آن ندارد.

یکی از مزایای استفاده از بیوگاز، پایین بودن میزان آلودگی حاصل از سوختن آن در مقایسه با سا یر

سوختهای فسیلی م یباشد.

تأسیسات بیوگاز موجب حفظ مراتع و جنگلها و صرفه جویی در استفاده از سوختهایی همانند چوب،

زغال سنگ یا نفت م ی شود و معمولاً فضولات حیوانی و گیاهی که خطرات جدی را برای سلامتی

بشر بهمراه دارد، به کودهای آلی تبدیل می کنند.

بیوگاز یک منبع سوختی جدیدی جهت مکانیزه کردن کشاورزی و صنایع روستایی محسوب م یشود.

تولید بیوگاز از زبال ههای شهری و کاربرد آن

امروزه با رشد جوامع بشری، توسعه شهرنشینی و پیدایش کلان شهرها، نیاز انسانها به مواد مصرفی

روز به روز بیشتر می شود و زیاد شدن مواد مصرفی موجب افزایش زباله ها می گردد. وجود زباله های شهری

علاوه بر مشکلات شهری، تهدیدات جدی را برای محیط زیست بهمراه دارد. در حال حاضر وجود زباله ها

در کلان شهرهای کشور از معضلات عمده شهرداریها محسوب م یشود؛ در ضمن دفن غیراصولی زباله ها در

کشور تولید شرابه های سمی را بهمراه دارد که احتمال نفوذ و آلوده نمودن آبهای زیر زمینی و نیز تولید

گازهای گلخانه ای از محل دفن زباله ها از خطرات بزرگ زیست محیطی است که در صورت حل نکردن این

معضل، خسارات جبران ناپذیری را در برخواهد داشت و کنترل آن هزینه های زیادی را م یطلبد؛ اما از طرفی

جمع آوری صحیح زباله ها و دفن اصولی آنها علاوه بر کنترل آلودگیهای ناشی از زباله ها و کاهش گازهای

گلخانه ای در راستای اهداف پروتکل کیوتو، پتانسیل بسیار مناسبی از انرژی را بهمراه دارد که از آن در

صنعت و تولید انرژی الکتریکی می توان استفاده نمود و گامی مثبت در جهت رسیدن به صنعت سبز و

توسعه پایدار می باشد.

سالیانه از هر تن زباله شهری مقادیر فراوانی گاز قابل استحصال خواهد بود و افزایش این مقدار با

طراحی و مدیریت صحیح محل دفن زباله ها امکان پذیر است. احتراق گاز قابل استحصال از دفنگاههای

زباله ها دارای آلودگی کمی است و چون دمای شعله این گاز پایین است ، علاوه بر آلودگی پایین میز ان احتراق آن در حدود 60 تا 70 درصد کمتر از احتراق گاز طبیعی خواهد بود. با توجه به این مسئله که گازهای حاصل از مراکز دفن زبا له جزء سوختهای تجدیدپذیر به حساب م ی آید، لذا صاحبان این مراکز می توانند از

معافیتهای مالیاتی استفاده فراوانی کنند و این امر باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای استفاده از این انرژی می شود.

طی سالیان اخیر د ر بسیاری از کشورها تکنولوژی بیوگاز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از گا ز حاصل

از دف نگاههای زباله برای تول ید الکتریسیته استفاده م ی کنند. گروهی از کشورها پا را از این مرحله نیز فراتر

گذاشته و بدنبال آن هستند که از گاز حاصل از مراکز دفن زباله در تکنولوژی پیل سوختی استفاده نمایند تا

بدین وسیله ارزش افزوده محصول تولیدی را بالاتر برند. بخشهای دولتی و خصوصی امتیاز این فناوری را

بعنوان یک منبع انرژی مقرون به صرفه با قابلیتهای متعدد تشخیص داد ه اند. بالا بودن بازده کلی این فناوری

در مقایسه با تولید برق و حرارت بصورت مجزا نشان م ی دهد که تولید همزمان حرارت و برق باعث کاهش

چشمگیری در میزان انتشار دی اکسید کربن و افزایش راندمان سوخت می گردد.

بر اساس آنالیز زباله های شهرهای مختلف کشور، امکان استحصال حجم قابل توجهی بیوگاز که از زباله های

شهری بدست می آید، وجود دارد و با استفاد ه از یک سری روشهایی می توان حجم گاز تولیدی از مراکز

دفن زباله را افزایش د اد. نظر به کمیت و کیفیت زباله های شهری، قابلیت تولید برق بیوگازی در کشور بالا

می باشد؛ بنابراین با برنامه ریزی منظم و منسجم می توان میزان قابل توجهی برق بیوگازی در کشور تولید

نمود. با وجود پتانسیل سنجی موجود در سطح کشور در هیچ یک از مراکز دفن زباله کشور ، از گاز حاصل ه

از زباله ها استفاده صنعتی نشده است و تنها در سه شهر شیراز، مشهد و اصفهان به جمع آوری قسمتی از این

گاز اقدام شده است.

نتیجه گیری

تکنولوژی بیوگاز از نقطه نظر اقتصادی قابل قبول اس ت و بر اساس یک روند طبیعی ، این گاز بدون

صرف هیچ هزینه ای تولید می گردد؛ اما کنترل، بهینه سازی و بهره برداری از این گاز متضمن صرف

هزینه می باشد.

استفاده از بیوگاز علاوه بر سالم سازی محیط زیست و تهیه کود غنی و تولید گاز سوختی، از نقطه

نظر اقتصادی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

تولید انرژی الکتریکی حاصل از سوخت بیوگاز بسیار اقتصادی تر از سوزاندن مستقیم این گاز است.

پایین بودن قیمت سوختهای فسیلی، افزایش تقاضای انرژی، آلودگیهای زیست محیطی و ....، موجب

گردیده است تا بیوانرژی از لحاظ اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گیرد.

با ساخت و توسعه نیروگاههای بیوگاز علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور، می توان

گامی موثر در زمینه بحران عظیم ناشی از زباله های شهری و کاهش انتشار آلایندههای زیست محیطی

برداشت که دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی چشمگیری خواهد بود.

استفاده از منابع زیست توده در ظرفیتهای بزرگ و در زمانهای کاری زیاد مقرون به صرفه می باشد و

اعطای وامهای کم بهره در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد.

با احداث نیروگاههای بیوگاز ضمن جمع آوری و کنترل آلایندههای زیست محیطی و کمک به حفظ

بهداشت و سلامت عمومی جامعه م ی توان بخشی از انرژی الکتریکی و حرارتی مورد نیاز را تأمین

نمود.