آزمایشگاه آب و فاضلاب
 تصفیه آب خانگی
 طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب
تبلیغات بهداشت و آب و فاضلاب
فصلنامه علوم و مهندسی آب - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
رایتل
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

فصلنامه علوم و مهندسی آب

فصلنامه علوم و مهندسی آبفصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب
عنوان نشریه : فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مدیر مسئول : دکتر حیدر علی کشکولی
سر دبیر : دکتر مهدی قمشی
تاریخ انتشار : خرداد 1391
سال دوم-شماره ی چهارم- بهار 1391
فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب
عنوان نشریه : فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مدیر مسئول : دکتر حیدر علی کشکولی
سر دبیر : دکتر مهدی قمشی
تاریخ انتشار : اسفند 1390
سال اول-شماره ی سوم- زمستان 90
فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب
عنوان نشریه : فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مدیر مسئول : دکتر حیدر علی کشکولی
سر دبیر : دکتر مهدی قمشی
تاریخ انتشار : آبان 1390
سال اول- شماره ی دوم- پائیز 90
فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب
عنوان نشریه : فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مدیر مسئول : دکتر حیدر علی کشکولی
سر دبیر : دکتر مهدی قمشی
تاریخ انتشار : مرداد 1390
سال اول- شماره ی اول-تابستان 90
(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)www.environmentalhealth.ir