نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی

ماده 32 تولید مواد غذایی، آرایشی، و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد . در صورت تخلف:

مرتبه اول: تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و احطار کتبی با درج در پرونده.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا مبلع یک میلیون ریال.

مرتبه چهارم: تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

ماه 33 حضور مسئول فنی د رکلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشند، تخلف از ا ین امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول: اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای دفعه اول جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه چهارم: تعلیق پروانه مسئول فنی تاشش ماه.

ماده 34 کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطلاعات بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الحاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف ( تاریخ مصرف ) را نیز روی محصولات، حسب مورد، درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.

مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

ماده 35 : تولید کنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت

فرمول تایید شده در پروانه ساخت می باشند.

تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مواد

متشکله آن باشد، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود.

الف - گرانفروشی تا مبلغ دوهزار ریال.

مرتبه اول: جریمه نقدی تا مبلغ دو هزار ریال.

مرتبه دوم: جریمه نقد ی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروه به عنوان گرانفروش.

مرتبه سوم _ جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.

ب گرانفروشی ار مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:

مرتبه اول : جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.

مرتبه دوم: جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

مرتبه سوم: جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنح برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.

ج گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج ملیون ریال.

مرتبه اول: جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.

مرتبه دوم: جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

مرتبه سوم: جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش و معرفی از رسانه های گرهی به عنوان گرانفروش.

د گرانفروشی بیش از پنج ملیون ریال:

مرتبه اول: جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.

مرتبه دوم: جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

مرتبه سوم: جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.

در صورتیکه مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول _ ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان آور بودن، معدوم نمودن کالا .

مرتبه دوم _ علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال .

مرتبه سوم _ علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا یکسال .

ماده 36 شرکتهای پخش، فروشگاههای، سوپر مارکتها ، تعاونی و سایر اماکن که حق توزیع یا فروش کالای خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامدنی ، آرایشی و بهداشتی

می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و با مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند ، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

الف شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ

مرتبه اول : اخطار و ضبط کالا به نفع دولت

مرتبه دوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول جریمه نقدی تا مبلغ یک ملیون ریال با توجه به حجم کالا

مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا ششماه

ب فروشگاهها و سوپر مارکتها و تعاونی ها و سایر اماکن :

مرتبه اول : اخطار و ضبط کالا به نفع دولت

مرتبه دوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال

مرتیه سوم :علاوه بر مجااتهای مرتبه دوم جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال

در صورت تکرار تعطیل واحد از یک تاشش ماه

ماده 37 فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونی ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند . عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شد:

مرتبه اول :‌ اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت

مرتبه دوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا

مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد ازیک تا شش ماه

ماده 38 سازمانها و شرکتهای وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی ، آرایشی و بهداشتی در صورتی می توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزار بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین به مجازاتهای زیر محکوم می شوند:

الف - وارد کنندگان

مرتبه اول : اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال

مرتبه دوم : جریمه نقدی از یک ملیون ریال تا ده میلیون ریال

مرتبه سوم : جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال

ب - تولیدکنندگان

مرتبه اول : اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال

مرتبه دوم : جریمه نقدی از یک ملیون تا ده میلیون ریال

مرتبه سوم : جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال

ماده 39 متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه وتوزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی ، بهداشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به

رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند . متخلفین ازاین ماده به ازای هر مورد نقص بهداشت به مجازاتهای زیر محکوم می شوند.

مرتبه اول : جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنج هزار ریال

مرتبه دوم : جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا صد هزار ریال

مرتبه سوم : جریمه نقدی از چهار هزار تا دویست هزارریال

مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم زندان از یک تاشش ماه

تبصره : درصورت عدم رفع نقایص بهداشتی درپایان مهلت مقرر با لغو پروانه کسب متصدی یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می باشد.

ماده 40 در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد برحسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم می گردند :

مرتبه اول : اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال

مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال

مرتبه سوم : تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه

مرتبه چهارم : زندان از یک تا شش ماه

ماده 41 گزارش تخلفات مندرج دراین قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا مدیر عامل سازمانهای منطقه ای

بهداشت درمان تعیین می شوند ، تهیه می گردد.

ماده 42 کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین

ویژه برسد.

ماده 43 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاها مجاز و غیر قانونی ( خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ) را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام نماید.

ماده 44 اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهند بود.