نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
دروس و ضرایب آنها در آزمون دکتری بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دروس و ضرایب آنها در آزمون دکتری بهداشت محیط


دروس و ضرایب آنها در آزمون دکتری بهداشت محیط- کلیات بهداشت محیط )بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن واماکن عمومی، گندزدایی، بهداشت پرتوها و حفاتت ؛ آلودگی صوتی وارزیابی اثرات زیست محیطی(2) (

- مواد زائد جامد)شهری، خطرناک،بهداشتی درمانی، هسته ای(2) (

- آلودگی هوا وکنترل آن   ضریب2

-آب)تصفیه آب و توسعه منابع آب(2) (

- فاضلاب )تصفیه فاضلاب، تصفیه ودفع لجن و استفاده مجدد از فاضلاب (2) (

شیمی محیط )آب،فاضلاب، هوا، مواد زائدجامد (1) (

- میکروب شناسی محیط )آب،فاضلاب، هوا، مواد زائدجامد(1) (

- هیدرولیک و مکانیک سیالات (1)

- جمع آوری فاضلاب (1)

- انتقال و توزیع آب (1)

جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)