نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
کارنامه رتبه 3و۱۲ رشته مهندسی بهداشت محیط آزمون کارشناسی ارشد - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

کارنامه رتبه 3و۱۲ رشته مهندسی بهداشت محیط آزمون کارشناسی ارشد


http://www.environmentalhealth.ir

کارنامه رتبه 3 رشته مهندسی بهداشت محیط آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87

نام

 

نام رشته

مهندسی بهداشت محیط الف

نام خانوادگی

 

سهمیه

ازاد

نام پدر

 

نمره

225.45

شماره شناسنامه

 

رتبه در سهمیه

3

 

اب وفاضلاب

76.19

الودگی هواوکنترل ان

50.00

انتقال وتوزیع اب وجمع اوری فاضلاب

45.24

موادزائدجامد

78.57

تصفیه اب

71.79

کلیات بهداشت جامعه

71.43

تصفیه فاضلاب

56.41

زبان عمومی

34.17

شیمی ومیکروبیولوژی اب وفاضلاب

59.52

 

 

دروس امتحانی

اب وفاضلاب -انتقال وتوزیع اب وجمع اوری فاض-تصفیه اب -تصفیه فاضلاب -شیمی ومیکروبیولوژی اب وفاضلاب -الودگی هواوکنترل ان -موادزائدجامد-کلیات بهداشت جامعه -زبان عمومی -


 

کارنامه رتبه 12 رشته مهندسی بهداشت محیط آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 88_87

نام

 

نام رشته

مهندسی بهداشت محیط الف

نام خانوادگی

 

سهمیه

ازاد

نام پدر

 

نمره

207.67

شماره شناسنامه

 

رتبه در سهمیه

12

 

اب وفاضلاب

80.95

الودگی هواوکنترل ان

64.29

انتقال وتوزیع اب وجمع اوری فاضلاب

42.86

موادزائدجامد

83.33

تصفیه اب

69.23

کلیات بهداشت جامعه

50.00

تصفیه فاضلاب

43.59

زبان عمومی

8.33

شیمی ومیکروبیولوژی اب وفاضلاب

80.95

 

 

دروس امتحانی

اب وفاضلاب -انتقال وتوزیع اب وجمع اوری فاض-تصفیه اب -تصفیه فاضلاب -شیمی ومیکروبیولوژی اب وفاضلاب -الودگی هواوکنترل ان -موادزائدجامد-کلیات بهداشت جامعه -زبان عمومی -